Confirming that The Provisional National Government of Vietnam's letter of protest against the so-called “Government of Vietnam” had reached the European Union office.

President of The Europeen Council and President of French at the Elysee Palace for a meeting in Paris on April 18, 2013.

President of The Europeen Council and President of French at the Elysee Palace for a meeting in Paris on April 18, 2013.

THE PROVISIONAL NATIONAL GOVERNMENT OF VIETNAM

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814 (USA)

Phone: 760-523-3011

Email: Mr.daominhquan@yahoo.com

USA April 20th, 2013

No. 0002-0420/VPTT-EU-2013

HONORABLE HERMAN VAN ROMPUY

President of The European Council

Conseil de l’Union Européenne

B-1048 BRUXELLES (Belgique)

Email :ec.president@consilium.europa.eu

Tél. (32-2) 2 816 111 Fax. : (32-2) 281 6934

Site : http://www.eu/european-council

Mr. President,

We have received your official note dated February 26, 2013 and signed by Mr. Jerald Dejoué confirming that The Provisional National Government of Vietnam's letter of protest against the so-called “Government of Vietnam” had reached the European Union office. We would like to express our gratitude toward your kind response and understanding. This official letter addressed to the European Parliament to protest against “Vietnam Government” and its violation the human rights, and asked the European Parliament to intervene in this matter.

We are very excited and sincerely appreciate the positive outcome of the European Parliament through resolution No. 2055 on 18/04/2013 (European Parliament resolution on Vietnam, in particular freedom of expression (2013/2599 (RSP)) to condemned  the Communist rulers in Vietnam in violation of proprietary rights,  freedom of expression and that of religion of its citizens.

However, it is unfortunate that this resolution only requires things to do and certainly will not have any jurisdiction over those who are fractious and persistent in ruling by the fist of iron such as the communist of Vietnam. They know there will not be any sanction measures upon them!

Therefore, the Provisional Government of Vietnam standing alongside with 4 million abroad plus over 80 million Vietnamese who are still inside the country, we have eager hopes that somehow, the European Parliament will devise a measure, harsh enough to keep this authoritarian government in line with the rest of the world. They ought to observe and abide with the International laws so that peace loving Vietnamese can re-start living their lives again.

We believe that the European Parliament is a concrete entity that would help and support not only within The Europe, but countries around the world that look forward to liberation from injustice, depression imposed by  dictatorship of the proletariat.

Dear Mr. President, we, the Vietnamese people, need your help and support now, please.

Thank you very much.

Sincerely yours,

Prime Minister Đào Minh Quân

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bản dịch Việt ngữ

 

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

10800 Sierra Road, Adelanto, CA. 92301, USA

760-523-3011

USA April 20th, 2013

No. 0002-0420/VPTT-EU-2013

Ngài HERMAN VAN ROMPUY

Chủ Tịch Nghị Viện Âu Châu

B-1048 BRUXELLES (Belgique)

Email :ec.president@consilium.europa.eu

Tél. (32-2) 2 816 111 Fax. : (32-2) 281 6934

Site : http://www.eu/european-council

Thưa ngài Chủ tịch,

Chúng tôi đã nhận được sự lưu ý chính thức đề ngày 26 tháng 2 năm 2013 với chữ ký của ông Jerald Dejoué xác nhận rằng công hàm phản đối của CPQGVNLT chống lại cái gọi là “Chính phủ Việt Nam” đã được chuyễn đạt đến văn phòng Liên minh châu Âu. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi đối với phản ứng của và sự hiểu biết của qúi vị.

Công hàm này gửi cho Nghị viện châu Âu để phản đối nhà cầm quyền Việt Nam vi phạm những quyền con người, và yêu cầu Nghị viện châu Âu can thiệp vào vấn đề này.

Chúng tôi rất vui mừng và chân thành đánh giá cao những kết quả tích cực của Nghị viện châu Âu đã gấp rút thông qua Nghị quyết số 2055 trên 18/04/2013 (Nghị viện châu Âu giải quyết về Việt Nam, trong sự tự do giới hạn của nghị quyết (2013/2599 (RSP) để lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vi phạm quyền sở hữu, tự do ngôn luận và tôn giáo của người dân.

Tuy nhiên, điều không may là Nghị Quyết này chỉ yêu cầu điều cần làm và chắc chắn sẽ không có bất kỳ thẩm quyền đối với những người ngang bướng và dai dẳng trong cai trị bằng nắm tay sắt như cộng sản Việt Nam vì không có bất kỳ biện pháp xử phạt nào đính kèm.

Do đó, Chính phủ lâm thời Việt Nam cùng với 4 triệu ở nước ngoài cộng với hơn 80 triệu đồng bào Việt Nam vẫn còn ở trong nước, chúng tôi có kỳ vọng rằng bằng cách nào đó, Nghị viện châu Âu sẽ đưa ra một biện pháp, đủ khắc nghiệt để buộc chính quyền độc tài này phải phù hợp với phần còn lại của thế giới. Họ nên quan sát và tuân thủ với luật pháp quốc tế để những người Việt yêu chuộng hòa bình có thể bắt đầu lại cuộc sống của họ một lần nữa.

Chúng tôi tin rằng Nghị viện châu Âu là một thực thể cụ thể sẽ giúp đỡ và hỗ trợ không chỉ trong phạm vi châu Âu, nhưng các quốc gia trên thế giới đang mong muốn được giải thoát khỏi sự bất công, căng thẳng áp đặt bởi chế độ độc tài của giai cấp vô sản.

Thưa ông Chủ tịch, chúng tôi, những người Việt Nam, cần sự giúp đỡ của ngài, xin vui lòng hỗ trợ ngay lúc này. Cám ơn ngài rất nhiều.

Với chân thành của tôi,

Thủ Tướng Đào Minh Quân

Comments

NGUYEN THI NGOC

14.03.2021 16:06

CONG HAM CHAU AU GUI D'EN CPQGVNLT

tuan

02.06.2014 17:24

Sao ko thấy thông tin gì về việc xét sử bọn đầu xỏ cs.xin CPQGVNLT trả lời.

Lien Lac

04.09.2014 17:13

Toà Hình Sự Quốc Tế đang tiến hành. Nhưng th̉u tục pháp lý rất lâu, không nhanh như chúng ta muốn.

Lê Rin

05.06.2014 04:09

Vì chẳng qua tự sướng với nhau thôi! Thần kinh hoang tưởng

Cha Tụi Mày

30.05.2014 00:58

Bọn Thần Kinh !

Hải Đào

25.02.2014 16:59

Tôi xin tình nguyện tham gia CPQGVNLT

Liên Lac

04.09.2014 17:15

Xin trân tṛong tấm lòng yêu nước c̉ua ông H̉ai Đào.

Huỳnh thị Bích Liên

05.02.2014 03:19

Tôi xin tình nguyện tham gia CPQGVNLT

Liên Ḷac

04.09.2014 17:16

Xin trân trọng đón nḥân

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page