This report from correspondent Don Ortega right about Vietnam National Flag Ceremony in San Jose at 23/06/1991 with tens of thousands Vietnamese join fellow Vietnam Prime Minister Dao Minh Quan.

Tường thụât c̉ua phóng viên Don Ortega về Lễ Thượng Kỳ Quốc Gia Vịêt Nam ṭai San Jose ngày 23/6/1991 với hàng cḥuc ngàn đồng bào Vịêt Nam tham dự cùng Th̉u Tướng Đào Minh Quân.

Journalist Don Ortega reports the event those 3 generations of Viet Nam decision established the Provisional National Government of Vietnam and elected Mr. Dao Minh Quan, Chairman of Vietnam Central Committee of the New Vietnamese Democracy as their Prime Minister on Feb 16th, 1991 in Orange County Southern California - Ký giả Don Ortega báo cáo sự kiện 3 thế hệ Ṿiêt Nam quyết đ̣inh thành ḷâp CPQGVNLT và bầu ông Đào Minh Quân, Chủ tịch Ban chấo Hành Trung Ương Vịêt Nam Tân Dân Ch̉u là Th̉u Tướng Chính phủ của họ ngày 16 tháng 2 năm 1991 tại quận Cam-Nam California.

Reporting from Journalist Don Ortega regarding to the established of the Provisional National Government of Vietnam Feb 16th, 1991- Tường thụât c̉ua phóng viên Hoa Kỳ Don Ortega về ngày thành lập CPQGVNLT ngày 16/02/1991.

Hon. Barry Thaxton, President of the Allied Association of American declared a strong supporter Prime Minister Dao Minh Quan.

Ch̉u Ṭich Ủy Ḥôi Đồng Minh Hoa Kỳ ṃanh mẽ ủng ḥô Th̉u Tướng Đào Minh Quân

Mr. Dao Minh Quan invited to speak at the United States GOP meeting as the Prime Minister of Vietnam National interim 5/7/2005 .

Mr. Dao Minh Quan invited to speak at the United States GOP meeting as the Prime Minister of Vietnam National interim 5/7/2005 .

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page