Th̉u Tướng Đào Minh Quân và Nḥac sĩ Vịêt Dzũng

Th̉u Tướng Đào Minh Quân và Nḥac sĩ Vịêt Dzũng

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

VÔ CÙNG

THƯƠNG TIẾC

BÁO HUNG TIN

Nhạc sĩ Việt Dzũng

Thành viên thầm lặng của Phong Trào Tân Dân Chủ

Tác giả nhạc khúc DÂN CHỦ MỚI

vừa qua đời lúc 10:35 phút sáng, ngày 20/12/2013, vì trụy tim, tại Fountain Valley Regional Hospital, Orange County, California.

Nhạc sĩ Việt Dzũng tên thật

Nguyễn Ngọc Hùng Dũng,

sinh năm 1958 tại Sài Gòn.

THEO YÊU CẦU CỦA ÔNG,

XIN LÀM 1 CHIẾN SĨ VÔ DANH

Thủ Tướng Đào Minh Quân

và toàn thể thành viên trong

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

Trân trọng kính biệt

BÁO HUNG TIN

Nhạc sĩ Việt Dzũng

Thành viên thầm lặng của Phong Trào Tân Dân Chủ

Tác giả nhạc khúc DÂN CHỦ MỚI

vừa qua đời lúc 10:35 phút sáng, ngày 20/12/2013, vì trụy tim, tại Fountain Valley Regional Hospital, Orange County, California.

BÁO HUNG TIN

Nhạc sĩ Việt Dzũng

Thành viên thầm lặng của Phong Trào Tân Dân Chủ

Tác giả nhạc khúc DÂN CHỦ MỚI

vừa qua đời lúc 10:35 phút sáng, ngày 20/12/2013, vì trụy tim, tại Fountain Valley Regional Hospital, Orange County, California.

Hình ̉anh thay lời nói

Nhân Sĩ và đồng bào hãy nhìn nhửng hình ̉anh tài lịêu này do sự bền bĩ hy sinh tâm huyết làm việc c̉ua Phong Trào Tân Dân Ch̉u và Chính Ph̉u Quốc Gia Vịêt Nam Lâm Thời trong suốt hơn 22 năm qua mới có được, và rồi bình tâm suy nghĩ xem mình có nên hợp tác và ḥâu thuẫn cho CPQGVNLT đựơc mau sớm thành công đ̉ê giãi th̉ê tà quyền C̣ông S̉an tại VN hay không?

Hình ̉anh không có âm thanh

Qúa trình hình thành Phong Trào VNTDC và Chính Ph̉u Quốc Gia Vịêt Nam Lâm Thời-Phần 1

Ông Trần Tiếng, Pḥu Tá Đ̣ăc Biệt c̉ua Th̉u Tướng CPQGVNLT khai ṃac chương trình ḥop báo ṭai Câu Ḷac Ḅô Văn Hóa Báo Chí qụân Cam ngày 14-09-2013 và bài thuyết trình c̉ua Giáo Sư Nguyễn Văn Minh, hiện là Đại Biểu Chính Phủ tại Nam Cali. Giáo Sư Minh trình bày đề tài : “Qúa trình hình thành Phong Trào VNTDC và Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời - Phần 1”.

GS Nguyễn Văn Minh, Đ̣ai Bỉêu Chính Ph̉u ṭai Nam Cali tiếp tục thuyết trình đề tài "Quá Trình Thành Ḷâp Phong Trào Tân Dân Ch̉u và Chính Ph̉u Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời-Phần 2 (Kết)" và Thiếu Tướng Nam Sơn trình bày "Quan Ḥê Giữa CPQGVNLT và các nước Đồng Minh trên thế giới" ṭai Câu Ḷac Ḅô Văn Hóa Báo Chí Qụân Cam ngày 14/9/2013

QUAN ḤÊ GIỮA CPQGVNLT VÀ ĐỒNG MINH và CHƯƠNG TRÌNH GỈAI TH̉Ê CSVN

Thiếu Tướng Nam Sơn tiếp ṭuc trình bày đề tài: QUAN ḤÊ GIỮA CPQGVNLT VÀ ĐỒNG MINH và GS Hoàng Văn Lý gỉang gỉai CHƯƠNG TRÌNH GỈAI TH̉Ê CSVN TRONG ÔN HÒA. Các cụôc thuyết giảng này ṭai Câu Ḷac Ḅô Văn Hóa Báo Chí quận Cam ngày 14/09/2013.

Th̉u Tướng Đào Minh Quân phát bỉêu ṭai Thư Viện Nixon ngày 15/10/2010 về ṣư khai thác dầu khí ṭai bỉên Đông thụôc về Vịêt Nam và ph̉ai do nhân dân Vịêt Nam tḥu hưỡng

Th̉u Tướng Đào Minh Quân còn nhấn mạnh rằng: CPQGVNLT ca ngợi việc trước đó đã đạt được một chính sách công bằng và vô tư về dầu khí vì lợi ích của các công dân của Việt Nam, các doanh nghiệp trên thế giới, và đồng bào có thể đạt được mà không có bạo lực hay bị ngăn chặn bởi chính phủ c̣ông sản tham nhũng.

Hon. Barry Thaxton, President of the Allied Association of American declared a strong supporter Prime Minister Đào Minh Quân Ch̉u Ṭich Ủy Ḥôi Đồng Minh ṃanh mẽ ủng ḥô Th̉u Tướng Đào Minh Quân

Hon. Barry Thaxton, President of the Allied Association of American declared a strong supporter Prime Minister Dao Minh Quan
Ch̉u Ṭich Ủy Hội Đồng Minh ṃanh mẽ ̉ung hô vai trò lãnh đ̣ao c̉ua Thủ Tướng Đào Minh Quân

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page