Ý DÂN

Kính thưa đồng bào! CPQGVNLT do 3 thế ḥê Vịêt Nam thành ḷ̣âp với ṃ̣uc đích pḥuc ṿu đất nước và đồng bào. Chúng tôi luôn chân thành lắng nghe ý dân là căn b̉an c̉ua Chính Ph̉u QGVNLT. Trân trọng kính mời đồng bào và nhử̃ng nhà ái quốc tham gia ý kiến, k̉ê c̉a vịêc không đồng ý với những vịêc làm c̉ua Chính Ph̉u. Nhưng xin ngắn g̣on và với tinh thần xây dựng, tôn tṛong nhau. Chúng tôi xin dành quyền xóa b̉o những ý kiến thiếu trách nhịêm và kém văn hóa hoặc dùng đ̉ê thóa ṃa nhau. Trân trọng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Dear compatriots! Provisional National Government of Vietnam by three generations of Vietnam established with the purpose of serving the country and the people. We sincerely listen to the people is the basis of Provisional Government of VN. Invite people and patriots consulted, including not agree with the actions of the government. But please be brief and constructive spirit, respect each other. We would like to reserve the right to delete these comments irresponsible and ornate cream or used to slander. Appreciate.

Email Jan. 27, 2013

Hong Linh

PHAI TAN CONG CSVN TU NHIEU HUONG:

1.- Dem CSVN ra toa an hinh su quoc te ve toi tham sat Mau Than 68.

2.- Kien CSVN tai cac nuoc Au-Chau ve toi ac chong nhan loai. Chan khong cho chung ra hai ngoai. Neu ra cac toa an phai yeu cau Interpol
bat chung. Muc tieu lam cho chung roi loan va buoc chung phai nha gong kem trong nuoc.

3.- Cac thanh vien da ky ket Hiep Dinh Paris phai nhom hop de lay bien phap trung tri CSVN vi toi boi uoc.

4. Tai My nen van dong cac thanh pho khong cho
CSVN dat chan toi.

5.- Moi nhom lo mot viec trong the lien hoan tan cong CSVN.

6.- Muc tieu lam cho chung roi loan va gay du luan ket an cua quoc te.

Email Website Jan. 24, 2013

viet nhan ha

ok

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page