Ý DÂN

Kính thưa đồng bào! CPQGVNLT do 3 thế ḥê Vịêt Nam thành ḷ̣âp với ṃ̣uc đích pḥuc ṿu đất nước và đồng bào. Chúng tôi luôn chân thành lắng nghe ý dân là căn b̉an c̉ua Chính Ph̉u QGVNLT. Trân trọng kính mời đồng bào và nhử̃ng nhà ái quốc tham gia ý kiến, k̉ê c̉a vịêc không đồng ý với những vịêc làm c̉ua Chính Ph̉u. Nhưng xin ngắn g̣on và với tinh thần xây dựng, tôn tṛong nhau. Chúng tôi xin dành quyền xóa b̉o những ý kiến thiếu trách nhịêm và kém văn hóa hoặc dùng đ̉ê thóa ṃa nhau. Trân trọng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Dear compatriots! Provisional National Government of Vietnam by three generations of Vietnam established with the purpose of serving the country and the people. We sincerely listen to the people is the basis of Provisional Government of VN. Invite people and patriots consulted, including not agree with the actions of the government. But please be brief and constructive spirit, respect each other. We would like to reserve the right to delete these comments irresponsible and ornate cream or used to slander. Appreciate.

Email Apr. 24, 2017

Ha le

Kinh thua thu tuong,

Kinh thua CPQGVNLT,

TOI HOAN TOAN KHONG TIN LA DAN SE NGHE THEO Y KIEN O. VVTHA VI :

1) ONG KHONG LA NGUOI CO TIENG. NGAY NHU CHA LY, MA SO NGUOI BIEU TINH KHONG DANG KE LA BAO.

2) TU TRUOC DEN NAY CHUA CO AI DA DAM BAO DONG TRONG CAC CUOC BIEU TINH

3) SU BAO DONG CHI DA XAY RA TRONG CAC CUOC DAN AP DAT DAI KHI CO SU XAM PHAM CU THE, RO RANG DEN MANG SONG. AI CUNG CO GIA DINH, AI CUNG THIEU THON, NEN NEU CO SU BAO DONG THEO Y KIEN O. THA, THI HO KHONG THAY CO GI BAO DAM CHO HO ...

4) SO NGUOI CO TIEN CUA THI CHANG BAO GIO HO BIEU TINH BAO DONG, BIEU TINH KHONG BAO DONG CON CHUA BIET HO LAM CHUA NUA .

THUA THU TUONG CUNG CAC DONG NHIEM TRONG CPQGVNLT,

TOI THAY O. THA YEU CAU NHUNG DIEU HOAN TUONG. DE BIET MOT NGUOI NAO DO, CO KHAM NOI MOT CONG VIEC NAO DO HAY KHONG, AI CUNG PHAI XET QUA CAI QUA KHU CUA ANH TA, XEM ANH TA DA LAM DUOC NHUNG GI VA PHONG DINH ANH TA CO KHA NANG LAM HON KHONG? XET QUA CAC CUOC
BIEU TINH TU TRUOC DEN NAY THI RO CHUA THAY MOT CUOC BIEU TINH NAO CO THE TIEN DUOC DEN MOT MUC KHA CHAP (60%) NHU MOT CUOC BIEU TINH KIEU NHU O. VVTHA DE NGHI. DOI HOI CAI GI QUA SUC LAM CUA DAI DA SO DAN THI TOI E RANG CHANG DI DEN DAU. THEO TOI, Y KIEN
CUA "KIEP LAM NAIL- HUYNH" LA "TREO CO VANG, KHONG RA KHOI NHA DE THANH PHO CO KHONG KHI CHET TRONG NGAY LE CS" LA RAT HAY . LAM KIEU NAY DAN SE THAY AN TOAN CHO HO, CHO GIA DINH HO, MA LAI CUNG CO TAC DONG MANH TRUOC MAT CONG DONG QUOC TE.

Email Apr. 24, 2017

PHUOC LE

MUNG THU TUONG DAO MINH QUAN CUNG CAC ANH CHI EM TRONG CPQGVNLT DA BUOC DUOC MOT BUOC RAT DAI VO CUNG QUAN TRONG TRONG TIEN TRINH GIAI THE CHINH THE CONG SAN TAI QUE HUONG . CHINH PHU DANG TREN DA THANG LOI RO RANG .

CPQGVNLT. ....TT. DAO. MINH. QUAN ....MUON NAM.....MUON. NAM. ...👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

Email Apr. 24, 2017

Ha le

Kinh thua thu tuong,

Kinh thua CPQGVNLT,

VAN CO NAY DA LAT NGUA . DAN TINH UNG HO CPLT CO TAM RO LON . THEO THIEN NGHI CUA TOI, NAY SU HOI DAP HAY KHONG HOI DAP CUA BAT CU TO CHUC DAU TRANH DAN CHU NAO KHAC, KHONG LA DIEU QUAN TRONG NUA . DUOC THI CANG HAY, KHONG DUOC THI CHANG ANH HUONG GI DEN CONG
CUOC GIAI THE MA CPLT DAM TRACH. BUOC TIEP THEO NGHIENG HAN VE MAT CHINH TRI, VI SO PHIEU DOI HOI DA DAT DUOC. NHUNG DAM BIEU TINH TU NHUNG CA NHAN DON LE KHONG CON QUAN TRONG NUA, VI TONG SO NGUOI LOI KEO TU NHUNG CA NHAN NAY DUOI HAN HAI TRAM NGHIN NGUOI,
CHO THAY SO NGUOI UNG HO HO THAT KHONG DANG KE SO VOI SO LA PHIEU MA CPLT DA NHAN DUOC . SO NGUOI NAY BUOC PHAI CUNG TREO CO VANG THEO SO UNG HO CPLT , VI DU GI DI NUA HO CUNG MUON THOAT KHOI ACH CONG NO. BUOC TIEP THEO NAY TT CUNG CPLT NEN TO CHUC CAC CUOC
RA MAT, NOI CHUYEN CUNG QUAN CHUNG CANG NHIEU CANG TOT . SU KIEN NAY DE THUC DAY MANH ME SU TREO CO VANG, VI SAU NGAY 29 NAY, QUAN CHUNG THAY RO DUOC HOAT DONG CUA CPLT, KHONG CON UP MO NHU TRUOC ! ... MON HANG NAO DI CHANG NUA, MUON DUOC QUAN CHUNG TIEP NHAN
MANH ME, CAN PHAI THONG QUA MOT HINH THUC MARKETING TAI GIOI, DU LA MON HANG CO TINH CHAT NAO DI NUA . NHUNG MON HANG "THE CHE TU DO" CUA CPLT LA MON HANG THAT VA VUOT HAN CAC MON HANG TUONG TU CUA BAT CU TO CHUC NAO KHAC ! CHIEN LUOT NAY LA CHIEN LUOT TAM
LY , PHAI DUOC DAM TRACH BOI CAC THONG NGON VIEN TAI GIOI VOI LONG YEU NUOC CAO DE BAO DAM CHAT LUONG CAC CUOC NOI CHUYEN VOI QUAN CHUNG .

KINH CAO

Email Apr. 23, 2017

Ha le

Kinh thua thu tuong,Kinh thua CPQGVNLT,THEO THIEN Y CUA TOI, TOI NGHI Y KIEN CUA " KIEP LAM NAIL- HUYNH " THONG QUA CLIP HOP BAO CUA CPLT [TUYEN BO DA DUOC TREN 1 TRIEU LA PHIEU] LA HOP LY VI NGAY VU O. VVTHA HAY VU DONG TAM LA 2 VU NOI BAT MA CHANG CO MOT MONG NAO UNG HO YEM TRO NHU THU TUONG DA
NOI.

Email Apr. 23, 2017

PHUOC LE

Kinh thua thu tuong,

Kinh thua CPQGVNLT,

Nhung nguoi ngoan co nhu Ngoc Hanh, M.T.Linh ... toi nghi rang rat nhieu nguoi, da so dang ke, cong kich ho (vi xet qua phan "Comments" thi hau nhu toan la su cong kich), nhung BTTCPLT hay Phat ngon vien CPLT can thinh thoang noi luot qua su bi oi cua cac nguoi
nay de dong bao quoc dan nao it theo doi tin tuc duoc biet su an noi "re tien" cua ho.

Email Apr. 23, 2017

ha le

Kinh thua thu tuong,

Kinh thua CPQGVNLT,

Neu co the duoc, toi xin de nghi cac phat ngon vien cua CPQGVNLT cho quoc dan biet tren the can cuoc cua mot nguoi da co bo phieu se co dau hieu dac trung nao do, de cho nguoi ta biet rang cuoc bo phieu nay la toi quan trong, no chung minh ai la nguoi da hay
da khong lam tron trach nhiem cua mot cong dan. Toi da that BTTCPQGVNLT cho thay hinh cua the can cuoc, nhung qua nho, khong dap vo mat thien ha, khong co diem nao de lam cho ho chu y. Hinh the can cuoc nay rat quan trong, no co kha nang dep tan it nhieu cau
hoi tu nhung nguoi hoai nghi ve tinh hien thuc cua cpqgvnlt. Hinh the can cuoc nay can phai duoc phong to len trong cuoc trien lam toi day va trinh bay o mot goc man hinh trong moi clip cua cac phat ngon vien, hau de nhac nho thien ha cai tinh hien thuc ro
rang cua cplt nay. Moi day, tren youtube hien len bua bai doi ba cai clip cplt tu phat - toi tin chac rang ho se khong co gi de trinh bay cho thien ha thay !

Email Apr. 23, 2017

PHUOC LE

Kinh thua thu tuong,

Kinh thua CPQGVNLT,

Rat nhieu nguoi khong chiu hieu la bat cu mot van de chinh tri tam co lon nao cung phai doi hoi thoi gian rat lau. Ho khong thay rang ban co chinh tri nao lien he nhieu doi thu se khong nhu cai chi lien he co doi ba doi thu, dau ho la mot nha dau tranh day
nhiet huyet (nhu V.V. Tha) hay mot nha tu xung ta day la tri thuc cao hay mot dan binh thuong (so nguoi hieu biet nhu T.T. Vo thi rat it).


Do do, toi de nghi trong cac bai cua phat ngon vien, yeu cau ho giai thich ve dieu nay de dan khong nan long va nhut la de tin vao duong loi cua CPLT . Toi biet nhieu nguoi cho la "tao lao" vi ho cho rang ho da theo doi lau roi ma chang thay bien chuyen nao
!

Email Apr. 23, 2017

PHUOC LE

Kinh thua thu tuong

Kinh thua CPQGVNLT

Con nguoi thuong song thien ve tinh cam nhieu hon ly tri. Toi xin de nghi trong so nguoi ma bo thong tin cua CPQGVNLT se thu nap nay mai lam phat ngon vien, co nhung nguoi co cac dac diem sau : an noi luu loat co tinh co ly, bien minh gioi, doi chat le (co
ban chat cua mot luat su, dien hinh nhu Tr. tr. Vo ), biet giai tri nguoi nghe, co tinh hai huoc it nhieu (co ban chat mot nghe si), co chat giong co cam tinh (nhu H.Q. Huy), co long yeu nuoc dang ke, co giong khoe thuan nam hay thuan nu (khong giong lai cai
phia nam gioi, hay "vit duc" phia nu gioi, nghe mat cam tinh !)

Nhu thu tuong, cung hoi dong CPQGVNLT hay ai khac cung deu thay rang cac clips cua ca sy, nghe sy, so nguoi vao xem len ca may tram nghin moi thang; va chi mot nha dien gia gioi moi cuon hut duoc nguoi nghe theo !

Email Apr. 23, 2017

ha le

Kinh thua thu tuong

Kinh thua hoi dong CPQGVNLT

Hau buoc so nguoi hai ngoai khong he biet nghi toi que huong, cung so nguoi khong tin can o su nhiet tam cua CPQGVNLT va so nguoi ngo ngech, ngoc ngac tin o kha nang cua nhung nha dau tranh khac, va ca so Viet gian va so nguoi ghanh ty tu cho minh co kha nang
giai the cong san, toi xin de nghi thien y nhu sau :

Neu o. Trump khong chap nhan so phieu gan mot trieu hay co bat ky doi hoi nao khac them, thi toi xin de nghi CPQGVNLT trinh o. trump y kien sau : " Nay dat nuoc VN da hoa binh, lai nua neu o. ta cho la so phieu khong dang ke thi xin de nghi o. ta cho "chieu
hoi" tat ca nguoi VN tro ve que huong, vi ... khong thay quy vi chong doi manh me chinh quyen C.S. va vi ... truoc het ong phai lo cho dan ong ta.


Den luc nay, khi nuoc ngap toi chan roi, thi, thua thu tuong, cung CPQGVNLT, xem cai dam nguoi tren phan ung ra sao? Hay cho ho mot bai hoc de ho biet rang khong mot to chuc nao ngoai CPLT nay co kha nang cuu ho duoc. Toi nghi, den luc nay day, ho buoc phai
ung phieu cho thu tuong khong ai khac hon, chi vi so 800000 la phieu la mot so to lon trong co 2 thang.

Neu o. Trump chap nhan su tuyen bo nhu tren, du la tam thoi de xet tinh quoc dan VN, hay du la that, thi dang nao so phieu se buoc phai tang vot len xa han con so 1 trieu la trong thoi gian rat ngan thoi ! Da so con nguoi la vay, doi den luc sap nguy co thi
moi chiu vung day : dien hinh Dong Tam bao dong. Ho muon trong cai gi khac ?!

Email Apr. 19, 2017

PHUOC LE

Kinh thua thu tuong,

Kinh thua cpqgvnlt,

Su bau cu can duoc xem la mot trach nhiem cua moi cong dan. Moi gia dinh can phai co it nhut mot so nguoi nao do, xem nhu dai dien, di bau cu, neu nhu co truong hop bat kha khang nao do ma so nguoi con lai khong di bau duoc. Noi toi song, toi duoc biet la co
nguoi no da di thua kien vu dung xe nhung da bi quan toa noi nhu sau : " Ban da khong di bau cu, thi toi khong the thu ly don trinh cua ban; ban da khong thi hanh trach nhiem cong dan cua ban" . Day la su that 100%. Ngoai do, bo mot la phieu la dieu toi thieu
ma moi cong dan VN can lam trong cong cuoc giai the c.s. . Tru ra so nguoi kem suy nghi, khong thay rang ban co chinh tri luon doi hoi thoi gian co khi rat lau (cu lap di lap lai mot luan dieu " ... ca may chuc nam co thay gi dau ...") thi van co mot so rat
lon, chi ngoi i ra, khong muon dong tay chan, chi muon huong thu, bo ngoai tai viec the su, tru viec tim ve VN an choi luc nay, luc kia ! Nhu vay, ngay nao ma chinh the c.s. khong con nua, thong qua so phieu bau cu, thi viec nay do su dong gop cua nhung cong
dan biet nghi ve dat nuoc. Dat nuoc mat, ma khong co mot chut gi goi la co gang lo cho cong cuoc giai the, thi thu hoi cai quyen cong dan cua so nguoi khong bau cu, co the duoc xet ngang voi quyen cong dan cua nhung nguoi da bau khong?

Email Apr. 15, 2017

Tam h HUYNH

Toi muon ung ho CPQGVNLT lam the nao toi duoc ghi danh xin cam on

Email Apr. 6, 2017

PHUOC LE

Chinh sach "Dap mat HCM" ap dung cho ca dan trong nuoc, lan kieu bao rat la hay, vi no co kha nang sang loc rat cao nhung thanh phan chong cs khoi nhung thanh phan ung ho c.s. . Qua su "Dap mat HCM" nguoi ta co the thay ai la nhung nha dau tranh that hay
dang nghi, dien hinh nhu Hoang Quoc Huy, Ma Tieu Linh ... [da noi nhung dieu rat tieu cuc ve cplt] ! Toi hoan toan ung ho chinh sach nay de vach mat nhung ten viet gian, dao duc gia; khong mot chinh the dan chu nao co the dung chua ho : thich the che nao thi
hay song voi the che do.

Email Apr. 4, 2017

ha le

Kinh thua Thu Tuong,

Kinh thua CPQGVNLT,

Toi xin de nghi rang nhung nguoi co tinh [Viet gian] boi nho, hay nhung nguoi dau tranh dan chu gia mao boi nho CPLT deu phai bi trung tri thich dang xet theo tung truong hop, de tranh su lung lac, su chia re quan chung tu ho, trong tuong lai. Tat ca nhung
nguoi nay can phai duoc vo danh sach "den" cua ban an ninh noi chinh va luu tru, neu khong, sau nay luc chinh the C.S. bi giai the, ho se tro co, quay nguoc 180 do, de xoa dau tich, va ai biet duoc, ho rat co the se tim cach nay kia de quay roi xa hoi (de
neu dieu nay xay ra thi bo mat dao duc gia cua chung se bi "lat tay" de dang).

Email Mar. 22, 2017

Ha Le

Thong bao : ca 2 links

http://www.cpqgvnlt.com/membership.html va “ PHIẾU TRƯNG CẦU DÂN Ý 16.17.18/2/2017 – CHÍNH PHỦ QUỐC ...”

toi vua duoc cho biet la "Khong vao duoc" "Error". Tren may cua toi thi chi co link thu hai ("Phieu trung cau dan y") la vao duoc, nhung khong hieu sao nguoi ta tra loi toi qua phan "Comments" [tren youtube] la khong vao duoc. Con link dau thi van la "Error"
toi duoc cho biet tu hai phan "Comments" [cua hai noi youtube khac]; nen toi tam ngung rao truyen. Truoc do thi link dau tien "... membership" tren may toi thi vao duoc, nay thi ghi "Error - file not found".

Email Mar. 22, 2017

Ha Le

Toi da tim thay cai link moi roi " PHIẾU TRƯNG CẦU DÂN Ý 16.17.18/2/2017 – CHÍNH PHỦ QUỐC ...“ thay the cho cai link cu truoc roi ...

Kinh cao

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page