Ý DÂN

Kính thưa đồng bào! CPQGVNLT do 3 thế ḥê Vịêt Nam thành ḷ̣âp với ṃ̣uc đích pḥuc ṿu đất nước và đồng bào. Chúng tôi luôn chân thành lắng nghe ý dân là căn b̉an c̉ua Chính Ph̉u QGVNLT. Trân trọng kính mời đồng bào và nhử̃ng nhà ái quốc tham gia ý kiến, k̉ê c̉a vịêc không đồng ý với những vịêc làm c̉ua Chính Ph̉u. Nhưng xin ngắn g̣on và với tinh thần xây dựng, tôn tṛong nhau. Chúng tôi xin dành quyền xóa b̉o những ý kiến thiếu trách nhịêm và kém văn hóa hoặc dùng đ̉ê thóa ṃa nhau. Trân trọng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Dear compatriots! Provisional National Government of Vietnam by three generations of Vietnam established with the purpose of serving the country and the people. We sincerely listen to the people is the basis of Provisional Government of VN. Invite people and patriots consulted, including not agree with the actions of the government. But please be brief and constructive spirit, respect each other. We would like to reserve the right to delete these comments irresponsible and ornate cream or used to slander. Appreciate.

Email Jul. 1, 2017

Ha Le

NHUNG TOI CUNG LAI TU HOI NEU DEN CHUYEN XANH BAT NGO THI CA DAM NGUOI NGOI TREN XE SE “DI DOI NHA MA” CUNG VOI CHIEC JEEP ! NHUNG Y NGHI NAY CUNG VUA THOANG QUA NHU TU TUONG TREN, THI TOI THAY CHIEC JEEP DA VUOT TOI HANG DAU CAC XE ! !

GIAC CHIEM BAO LIEN CHAM DUT . NGAY (RIGHT) NGAY HOM SAU TOI THAY THONG TIN TREN MANG INTERNET CUA BO THONG TIN CPQGVNLT CHO BIET LA CHINH PHU HK VUA MOI “BAT DEN XANH” CHO CPQGVNLT THANH LAP QUAN DOI TREN DAT HOA KY.

NHU VAY, NEU LA GIAC MONG TAM LINH THI TOI NGHI NHU SAU [ DE ... CO THE PHU HOP VOI TIN TU BO THONG TIN NOI TREN] :

CHIEC XE NHA BINH TO LON TUONG TRUNG CHO QUAN DOI CUA MOT NUOC?

CHIEC JEEP NHO BE TUONG TRUNG CHO MOT QUAN DOI BE?

CHIEC JEEP LUON LACH LE LANG TOI HANG DAU TRONG LUC DEN VAN CON DANG DO, TUONG TRUNG CHO QUAN DOI NHO BE NAY HIEN HUU VA RA MAT TRONG TUONG LAI RAT GAN VA CO TAM QUAN TRONG THUC SU TREN CHINH TRUONG QUOC TE?

O. THANG CAM LAI XE, VA LUONG LACH LE LANG XE – CHO THAY O. TA LA DAI DIEN CUA QUAN DOI NHO BE CUA CPQGVNLT VA SE RA MAT TRONG THOI GIAN RAT GAN ?

DOI DONG TAM TU GOI VE NHUNG NGUOI UNG HO CPQGVNLT TRONG VIEC GIAI THE CHE DO CS. CUNG KINH CHUC QUY DONG NHIEM CUA CPQGVNLT THANH CONG SOM VA MY MAN.

Email Jun. 19, 2017

Ha Le

DE NGHI CPQGVNLT LEN DANH SACH VA LUU TRU TEN VA HINH ANH CUA BAT CU NHUNG AI –DU CO LIVE STREAM HAY KHONG, NHUT LA NHUNG NGUOI PHAN BOI – CO Y DINH CAN TRO HAY PHA HOAI TIEN TRINH GIAI THE CHINH THE C.S. , HAU SAU NAY CO THE TIEN BE THEO DOI HAY


TIEN HANH VIEC LIEN HE DIEU TRA NEU CAN . NHUNG NGUOI NAY CO THE SE DUY TRI MAM MONG PHA ROI BEN TRONG CON NGUOI CUA HO VA CHO CO HOI THUAN LOI DE CHIEU DU NHUNG NGUOI NHE DA THEO HO. SAU NAY, DU BEN NGOAI HO CO VE HOAN THIEN, BEN TRONG HO CO THE VAN NHU TRUOC
.

Email Jun. 19, 2017

Ha Le

DE NGHI CPQGVNLT LEN DANH SACH VA LUU TRU TEN VA HINH ANH CUA BAT CU NHUNG AI – DU CO LIVE STREAM HAY KHONG, NHUT LA NHUNG NGUOI PHAN BOI – CO Y DINH CAN TRO HAY PHA HOAI TIEN TRINH GIAI THE CHINH THE C.S. , HAU SAU NAY CO THE TIEN BE THEO DOI HAY TIEN
HANH VIEC LIEN HE DIEU TRA NEU CAN . NHUNG NGUOI NAY CO THE SE DUY TRI MAM MONG PHA ROI BEN TRONG CON NGUOI CUA HO VA CHO CO HOI THUAN LOI DE CHIEU DU NHUNG NGUOI NHE DA THEO HO. SAU NAY, DU BEN NGOAI HO CO VE HOAN THIEN, BEN TRONG HO CO THE VAN NHU TRUOC
.

Email May. 22, 2017

PHUOC LE

CAC UY BAN VE NHAN QUYEN CU NGOI DO MA TRONG CHO VA YEU CAU HAY DOI HOI PHIA CS, CHI MAT THOI GIAN VA LAI VO ICH THOI. TOI NGHI RANG TOT HON HET HO CAN BIET RANG BAN CHAT CUA THANG CHOP BU CS CHI LA BAN CHAT CUA MOT THANG XAO QUYET , LUON TIM CACH "NHU
CON MOI NGAY THO" LAM RA VE NHU CO THIEN CHI QUA CAC HANH DONG "NHO GIOT" MUC DICH DUY NHUT LA DE TRUC LOI VE MAT NGOAI GIAO - VA MOT KHI DAT DUOC ROI, MOT KHI DA DUOC "NHAP CUOC " ROI, THI NO SE LAI TRO MAT , CHI VI BAN CHAT NO LA MOT THANG LUU MANH . CAC
NHA NHAN QUYEN ROI SE BI "HO TO" THOI . "CHOI BAI" VOI THANG LUU MANH SE BI MAT "TRANG TAY" ! THUONG LUONG VOI THANG LUU MANH, MOT PHAI RA MOT, HAI PHAI RA HAI - PHAI DUT KHOAT VE THOI DIEM LAN DIEU KIEN . NEU NO LAM KHIEM KHUYET, CA DUT THI TOT HON NEN XE
TO "GIAO KEO" !~

Email May. 19, 2017

PHUOC LE

CHINH THE CS PHAI DUOC THAY THE HOAN TOAN KHONG CO VIEC CAI SUA HAY KHONG CAI SUA .

Email May. 19, 2017

PHUOC LE

LOI NHAN GOI CHO NHUNG NGUOI "NHE DA" [DIEN HINH CAC PHONG VIEN NHA BAO] DA TIN VAO THIEN Y CUA CS TU KHI CHUNG HUA HEN SE DAN DA THUC THI NHAN QUYEN -


DUNG NGHE NHUNG GI CS NOI, HAY NHIN KY NHUNG GI CHUNG LAM : CAM TU, DANH DAP, CUOP BOC, DAN AP - NHUNG DIEU NAY HIEN DANG XAY RA . DUNG NOI DEN CHUYEN XA XOI ĐƯỜNG LỐI MỚI của Đảng CSVN DANG DE RA [CLIP YOUTUBE] ; ĐAY CHI LA MOT CHIEU BAI TAM THUONG HAU KEO
DAI THOI GIAN DE CHUNG CO CO HOI GO ROI DAN SU TRUNG PHAT CUA NHOM NUOC DAN CHU . DIEN HINH SU VIEC HUA HEN CAI THIEN TRONG SU CHA DAP NHAN QUYEN DA KHONG NHUNG KHONG DI DEN DAU, MA CON BAT NGO TRO NEN TRAM TRONG. CHUNG DA "DU" O. OBAMA QUA CHIEU BAI HUA HEN
VA HANH DONG "NHO GIOT" HAU TAO CAM TUONG CHO NHUNG NGUOI NHE DA [DIEN HINH UY BAN BAO VE NHAN QUYEN] LA CHUNG TU TU ROI CUNG HANH DONG THEO Y MUON CUA HO [HOA KY]. NGOAI DO, CHUNG SE DE DANG TRO MAT BAT CU LUC NAO, MOT KHI MA CHUNG DA "LAT NGUOC" DUOC "THE
CO" TRONG NGOAI GIAO.

Email May. 19, 2017

PHUOC LE

XIN DAN THIEN Y SAU :

DE NGHI CPQGVNLT YEU CAU NHUNG NHA AI QUOC DA TUNG BI TU CS, CO TAM CO NHU LUAT SU CU HUY HA VU (NHUNG GAT RA HAN MOT BEN NHUNG NGUOI NHU "DIEU CAY", TYP NGUOI KEM SUY XET, CHI MUON CANH TAN CHE DO CS, KHONG MUON "DON" TAN CAI GOC CHU THUYET MAC- CONG) CUNG
HOP BAN TRONG BO AN NINH NOI CAC CHINH PHU HK . TOI NGHI RANG TIENG NOI CUA NHUNG NGUOI NAY SE GAY DUOC AN TUONG MANH ; TOI NGHI RANG MY SE RAT CHIU NGHE VI KHONG AI HIEU CS HON NHUNG NGUOI CS CO TRI TUE, NHUNG DA ROI BO VA LEN AN CS .

Email May. 4, 2017

PHUOC LE

CHO TOI NGAY NAY, 04/MAY, SO LA PHIEU LA 1+1/2 TRIEU LA PHIEU, NHU VAY LA TRONG VONG CO 2 THANG. BO THONG TIN CPQGVNLT CHO BIET BA CON HAY TIEP TUC BAU CU. VOI 5000000 LA PHIEU, THEO Y TOI THI SE KHONG CAN CHO DOI CAC CUOC HOP TU HOI DONG NOI CAC QUOC
TE QUYET DINH, VI SO LUONG 5 TRIEU LA QUA LON, CHANG KHAC NAO TAC DONG CUA MOT CUOC TONG BIEU TINH. BA CON HAY XEM, 1 TRIEU RUOI TRONG 2 THANG, THI 5 TRIEU TRONG KHOANG 1/2 NAM AT SE DAT DUOC. ... VA CHINH PHU CUA CAI GOI LA NHA NUOC XHCN BUOC PHAI RUT LUI
DUOI SUC EP CUA QUOC TE VA LONG QUOC DAN. "BAT CHIEN TU NHIEN THANH" - AT HAN LA VAY. CHUNG TA CHI VIEC BO PHIEU "PHE RE". HOA KY CHI TRONG CHO THOI CO THAT THUAN LOI LA CHO CS "VE VUONG TRO LAI" VOI NON TAI BEO VA DOI DEP RAU. CAC NUOC HO CAN MOT LY DO THAT
CHINH DANG, MOT BANG CHUNG THAT CU THE; 5 TRIEU LA AT HAN LA CAU TRA LOI.

Email May. 3, 2017

Ha le

NHUNG VU VIEC CHA DAP NHAN QUYEN CHUA DU DE QUOC TE CAN THIEP VAO VIEC TRUAT PHE NPTRONG. SU VIEC TO CAO VN VI PHAM HIEP DINH PARIS DA DUOC DUA RA TRUOC DAY VAI NAM DA KHONG KET QUA. DO VAY SO 1 TRIEU LA PHIEU SE KEO CAC NUOC TRO LAI TREN BAN QUOC TE DE
NHIN LAI HIEP DINH PARIS.

HK KHONG BAO GIO DE TC LAY TR SA VA H SA. NHUNG BANG CACH NAO? PHAI NHO VAO MOT CHINH PHU VN CHINH NGHIA, LA CPQGVNLT ! VA DE CHINH PHU NAY DUOC SU UNG HO MOT CACH CU THE TU PHIA QUOC TE, THI DAY : 1 TRIEU LA PHIEU HON + SU CHA DAP NHAN QUYEN TRAM TRONG . DAY
LA 2 BANG CHUNG XAC THUC RANG QUOC DAN MUON DEP BO CHE DO CS. CAI CPQGVNLT NAY DA PHAI TRAI QUA SONG GIO BAO BUNG : THOI O. OBAMA, O. DA TIN TUONG LA SU GIAO THUONG VOI CS SE THANH CONG MY MAN ... NAY MAY MAN LA THOI O. TRUMP, MOT NGUOI DAM NOI DAM LAM, BIET
RO BO MAT C.S. LA BO MAT CUA MOT THANG NGOAN CO, BIP BOM, DEU GIA VA NHAM HIEM. VA DE TRANH BI “DU VO VONG TREO” CUA CS, THI O. TA SE PHAI LAM SAO NEU LA KHONG BUOC CHINH THE CS NAY PHAI DUOC THAY THE ? TOI TIN LA MY SE DUA O. DMQ TRO VE NUOC QUA SU BANG LONG
CUA HOI DONG QUOC TE DE CHAP CHANH QUOC SU CUA NEN DE III CONG HOA . LUAT MAGNITSKY RA DOI VA KE TIEP LA SO LA PHIEU .... DAY RO RANG LA KHOI DIEM DANH DAU NGAY TAN CUA CHINH THE CS.

Email Apr. 27, 2017

Ha le

Toi tin 100/100 khong ai bieu tinh theo kieu bao dong cua o. VVTha ta het. Dung noi dau xa, gio nay co ai bieu tinh xach dong thang toi nha o. ta nhu loi ong ta da ho het vai ngay truoc, dau ? Ong ta da ho hao bo phieu cho o. dmq nay lai truc tiep boi
nho va lai gian tiep tao co hoi cho bon Viet gian truc loi, ong ta lam mot dieu tot, 2 dieu xau ! No good ! Toi thay cai loi dau tranh bao dong cua ong ta co sac thai bat thuong, vi ai doi nao lai di dot chinh xe cua minh de lam nghen giao thong ? thay vo
do, vi du, rai dinh nhon tren mat duong khi chay xe, roi dzot, khong hon a? Xa dau mo phia sau xe, xe thang cong an nao ruot theo thi quang diem quet lua cho phut chay, khong hon a ? Dot tai san cua minh thi thay ro truoc mat la minh bo lo la, do la chua noi
co ai lam theo minh khong, nhut la dan VN dong tien rat kho kiem ! Cong an chi can dem xe xit nuoc vai phut la dep duoc ngay, vi dau phai la cai nha bi chay dau? Ngoai do o. VVtha neu tu thieu, thi at han se khong tieng vang, vi ong ta khong co ten tuoi !
Dau phai nhu vu o. Thich Q. Duc thoi 63 dau? O. ta la mot nguoi rat dang kinh, nhung o. ta chi vi bat dong chinh kien va chi vi ban chat thien tinh cam, nong dan lam can, nen da tinh toan sai lam, theo toi nghi. Tu thieu tuc la het co hoi dau tranh, va thang
c.s. loai bo duoc mot thanh phan dau tranh dang gom mot cach het suc thuan loi.

Email Apr. 25, 2017

Michael NguyenMong linh hon cua cha toi, Nguyen Van Rop cuu chien binh Cong Hoa, an nghi noi chin suoi. Rat tiet cha toi khong the chung kien Viet Nam Cong Hoa tro lai.

Email Apr. 25, 2017

Ha le

BAT CU AI HAY TO CHUC NAO CHO TO CHUC D.M.Q. LA TO CHUC LUA DAO, THI TAI SAO HO KHONG KIEN O. TA RA TOA DE NGAN CHAN SU LUA DAO NAY ? NGOAI DO, HO CON DUOC TIEN $ NEU THANG KIEN, VI O. D.M.Q. DA LA TRIEU PHU. VUA DUOC TIEN XAI, VUA GIUP DAN KHOI BI O.
TA LUA DAO, VAY SAO HO KHONG LAM ? HO HET CO LOI GI ? HO HET SE CHANG DI DEN DAU, DU LA HO HET TO CAO HAY HO HET DAU TRANH . PHAI LAM, PHAI THUC HANH ! CPQGVNLT LAM RO RANG, CO LICENSE RO RANG, CO VAN PHONG HOP RO RANG, CO CAC CUOC KINH LY HO TONG BOI POLIT,
VOI BIEU NGU "CPQGVNLT" TRUONG CAO CHO BA CON THAY RO RANG, DA VA DANG TON TAI SUOT CA 25 NAM DAI, DO DO DAN MOI TIN MA BAU 1000000 LA PHIEU CHI TRONG VON VEN KHONG TOI 2 THANG (SO PHIEU VAN DANG TANG VOT - 26/04/2017).

VAY PHAI LAM CHO DAN THAY. DU HO TO CAO O. TA LA THU LAU CA BIP BOM HAY DU HO CHO LA O. TA BAT TAI VO TUONG, THI PHAI LAM CHO DAN THAY, CHO CU HO HET MAI SE DI TOI DAU ? ! NEU HO KHONG LAM DUOC, THI DIEU NAY CHUNG TO HANH DONG CUA HO LA HANH DONG BOI NHO, PHA
HOAI; VA NHU VAY HO CHANG KHAC VIET GIAN LA BAO, VI DA TAO RA SU HO NGHI TRONG QUAN CHUNG, SU CHIA CACH NOI DIA !

Email Apr. 25, 2017

Ha le

BAT CU AI HAY TO CHUC NAO CHO TO CHUC D.M.Q. LA TO CHUC LUA DAO, THI TAI SAO HO KHONG KIEN O. TA RA TOA DE NGAN CHAN SU LUA DAO NAY ? NGOAI DO, HO CON DUOC TIEN $ NEU THANG KIEN, VI O. D.M.Q. DA LA TRIEU PHU. VUA DUOC TIEN XAI, VUA GIUP DAN KHOI BI O.
TA LUA DAO, VAY SAO HO KHONG LAM ? HO HET CO LOI GI ? HO HET SE CHANG DI DEN DAU, DU LA HO HET TO CAO HAY HO HET DAU TRANH. PHAI LAM, PHAI THUC HANH ! CPQGVNLT LAM RO RANG, CO LICENSE RO RANG, CO VAN PHONG HOP RO RANG, CO CAC CUOC KINH LY HO TONG BOI POLIT,
VOI BIEU NGU "CPQGVNLT" TRUONG CAO CHO BA CON THAY RO RANG, DA VA DANG TON TAI SUOT CA 25 NAM DAI, DO DO DAN MOI TIN MA BAU 1000000 LA PHIEU CHI TRONG VON VEN KHONG TOI 2 THANG (SO PHIEU VAN DANG TANG VOT - 26/04/2017).

VAY PHAI LAM CHO DAN THAY. DU HO TO CAO O. TA LA THU LAU CA BIP BOM HAY DU HO CHO LA O. TA BAT TAI VO TUONG, THI PHAI LAM CHO DAN THAY, CHO CU HO HET MAI SE DI TOI DAU ? ! NEU HO KHONG LAM DUOC, THI DIEU NAY CHUNG TO HANH DONG CUA HO LA HANH DONG CO TINH BOI
NHO !

Email Apr. 25, 2017

PHUOC LE

QUA CLIP " KIEP LAM NAIL- HUYNH " Y KIEN THA BONG BONG RAT HAY . DUA THEO Y KIEN NAY, TOI GOI Y PHAT TRIEN NO RA THANH PHONG DIEU GIAY MAU VANG BA SOC DO TUNG BAY TREN BAU TROI, ROI CAT DAY CHO NO SA XUONG BAT CU NOI NAO MA GIO CUON NO DI . CON DIEU LUC
BAY CAO THI RAT KHO, NEU KHONG MUON NOI LA VO PHUONG, MA BIET DUOC NO XUAT PHAT THU NOI NAO . MA NEU THAY SAP CO NGUY CO BI LO, THI CHI CAN CAT DAY LA CON DIEU TRO THANH VO CHU. PHONG DIEU BAT CU LUC NAO VA GIAI PHONG NO BAT CU LUC NAO, DEM KHUYA KHOAC HAY
RANG BINH MINH ROI GIAI PHONG NO, HAY NGAY GIUA BAN NGAY BAN MAT, CUNG CHANG THANG CS NAO BIET CHUNG DUOC PHONG TU DAU VI DAY DIEU LA DAY CHI MAY, DUNG DUOI DUONG NHIN LEN THI KHONG CACH NAO THAY . HAY DUNG DAY CHI MAY MAU TRANG, SE CHANG AI THAY DUOC, CHI
MAT CON CHIM QUA (EAGLE) MAY RA MOI THAY DUOC, VI DAY CHI MAU TRANG (WHITE SEWING THREAD) "TANG BIEN" TRONG KHONG TRUNG . DU VOI ONG DOM CUNG KHONG CACH NAO BIET DUOC XUAT XU CON DIEU, MOT KHI NO DA BAY CAO, VI DU THU VAT CAN TRO CAI NHIN CUA TOAN CHIEU DAI
SOI DAY DIEU.

SO DIEU GIAI PHONG SE SA XUONG CAY CO, MAT DUONG, HAY BI VUONG MAC TREN CAC CANH CAY, TREN CAC TOA NHA, CONG SO, TUM LUM MOI NOI, CHO MAY THANG C.S. "DI LUOM MET NGHI" CA NGAY . LIEN TUC CHOI PHONG MOT CACH LEN LUT, MOI LUC, MOI NOI, BAT CU LUC NAO CHO CHET
TIET CAI KHONG KHI CO DO SAO VANG CS.

... VA CUNG DE "DIEN" LAI CAI CANH CAC SACH NGUY TRAN NGAP TREN CAC DUONG PHO THOI 75, DE DANH DAU CAI DIEM NAY LA DEN PHIEN CHE DO C.S. SUP DO.

Email Apr. 24, 2017

PHUOC LE

HANH DONG MOT CACH CUC MANH DONG NHU O. VQTHUAN VA VVTHA THI CHI CO NUOC "AN COM TU". TOI THAY HANH DONG KIEU "VO BIEN" NHU VAY CHI VO ICH THOI. HO HET KEU GAO DAN BIEU TINH THI DA CO CAC VIET KIEU NHI LISA PHAM ... DAM TRACH. CHA LY CON BI 'AN COM TU'
DAU DUOC CAC GIAO DAN UNG HO BAO BOC. O. VVTHA DAU CO "VAY CANH" GI DAU? TU DUNG RA HO HET MANH DONG CUC DOAN NHU VQT THI CUNG "LANH DU" THOI. TOI NGHI HOAT DONG NAO MA CO ANH HUONG LAN RA, THI BUOC PHAI CO "VAY CANH", ANH HUONG LAN CANG LON RONG, THI "VAY
CANH" CANG PHAI NHIEU VA MANH. THOI XUA HANH DONG KIEU O. VVTHA CON PHAI TIEU, CHO DUNG NOI THOI NAY ! ONG VVTHA DANG KINH, NHUNG VI CAI THAT BAI CUA ONG VA CAI KEM HIEU BIET CUA ONG MA ONG VO TINH BOI NHO CPQGVNLT , VA VO TINH TAO SU TRUC LOI TU BE LU VIET
GIAN NHU MA TIEU LINH, MOI TUNG RA CAI CLIP NOI XAU VE O. D.M.Q. !

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page