Quốc Ḥôi Hoa Kỳ chất vấn Pḥu Tá Thứ Trửơng Ḅô Ngọai Giao Hoa Kỳ đ̣ăc trách vấn đề Nhân-Quyền tại Vịêt Nam

Mời coi một Video Clip (có phụ đề Việt ngữ):  
 
Chủ-Tịch Ủy Ban Đối Ngoại/Quốc Hội Hoa Kỳ chất vấn Phụ Tá Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đặc trách vấn đề Nhân-Quyền tại Việt Nam:
            
" Các ông đã làm được gì trước bản án mà nhà nước VN kết tội hai cháu Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha ? "
               DNguyen

Mời coi một Video Clip (có phụ đề Việt ngữ): Chủ-Tịch Ủy Ban Đối Ngoại/Quốc Hội Hoa Kỳ chất vấn Phụ Tá Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đặc trách vấn đề Nhân-Quyền tại Việt Nam: