Comments

25.06.2017 01:25

NÀY ANH EM ƠI !

NÀY ANH EM ƠI ! ĐỨNG LÊN ĐÁP LỜI SÔNG NÚI . Tôi hoàn toàn ủng hộ CHÁNH PHỦ Q.G. VIỆT NAM L.T.Tôi mong từng ngày để dẹp được nạn cướp Quốc tế Cộng sản trên quê hương Việt Nam.

26.02.2017 13:50

Phạm cong Tan

Ký tên đmhcm

04.06.2015 19:59

Quan văn Huỳnh

Tôi hoàn toàn ủng hộ CHÁNH PHỦ Q.G. VIỆT NAM L.T.Tôi mong từng ngày để dẹp được nạn cướp Quốc tế Cộng sản trên quê hương Việt Nam.