Tường Trình Lễ Tuyên Thệ nhận Trọng Nhiệm của THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN

Tường Trình Lễ Tuyên Thệ nḥân Trọng Nhiệm của Thủ Tướng Đào Minh Quân ngày 16/02/1991, tại Văn Phòng Thường Trực của Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời, địa chỉ số 12812 đường Brookhurst, thành phố Garden Grove, Tiểu Bang California.

Comments

21.03.2016 11:11

Thuyanh

Gần đây ở Hoa Kỳ đang diễn ra việc tranh cử tổng thống. Xin hỏi CP là sự kiện đó có ảnh hưởng gì tới việc giải thể CSVN mà CP đang tiến hành ko? Chân thành cám ơn

27.03.2016 15:40

T. Nguyen

Theo các tin tức mà tôi đọc trên các website và youtube của CP, tôi nhận thấy không ảnh hưởng đến các viêc của CP vì: CP và HK song hành làm việc cho dù có thay đổi Tổng thống.