Jan. 12, 2016

Thủ Tướng Đào Minh Quân kinh lý Houston-Texas 2016.

Thủ Tướng Đào Minh Quân và phái đoàn CPQGVNLT kinh lý Houston-Texas đầu năm 2016.
- Thủ Tướng Đào Minh Quân và phái đoàn CPQGVNLT kinh lý Houston-Texas đầu năm 2016. Sau khi dự tiệc Tất Niên tại nhà hàng Quê Hương, Ngài và đoàn tùy tùng đã đến thắp nhang tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ sáng ngày 1/1/2016. Tại đây có hai việc khiến người dân khó quên:

1- Khi trời giá lạnh, Thủ Tướng đã cởi áo khoát của mình để choàng cho một chiến hữu trong ban tổ chức đang rét cóng.

2- Để bày tỏ lòng chân thành, dù trời mưa, Thủ Tướng đã bỏ dù che và Trời đã ngưng mưa gió.