Từ trái sang ph̉ai: Đ̣ai Tá Trần Thanh Bình, Đ̣ai Bỉêu Hàng Thựơng Nguyên, Th̉u Tướng Đào Minh Quân, Thiếu Tướng Nam Sơn, Đ̣ai Úy Huỳnh ̣Đức

CPQGVNLT ̉ung ḥô cụôc đấu tranh c̉ua C̣ông Đồng Người Vịêt Ṭư Do ṭai Pháp Quốc chống tên CSVN Nguyễn Tấn Dũng

Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và Đ̣ai Bỉêu àng Thựơng Nguyên

Âu Châu, ngày 17-09-2013

 

Kính gửi đến ông Bs. Phan Khắc Tường Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Pháp Quốc. Đồng thời chúng tôi cùng loan tin đến đồng bào VN thuộc khu vực Âu Châu với lá thư gửi Ngài Tổng Thống Pháp thêm nắm vững hiện tình đất nước VN chúng ta và CPQGVNLT sẳn sàng hỗ trợ công cuộc đấu tranh cũa toàn dân khắp mọi nơi, hầu mau sớm giải thể tà quyền Việt Cộng bằng cách tổ chức một cuộc Tổng Tuyễn Cử tự do có đa đảng tại Việt Nam tham dự với sự giám sát của Quốc Tế. 

Trân trọng kính chào

Hàng Thượng Nguyên 

Đại Biểu CPQGVNLT tại Âu Châu