Thủ Tướnng và phái đoàn CPQGVNLT kinh lý ngày QLVNCH 19-06-2015-Part II

Ngày QLVNCH 19/06/2015, Thủ Tướng Đào Minh Quân và phái đoàn Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời (CPQGVNLT) đã đến Tượng Đài Chiến Sĩ Việt – Mỹ, Nghĩa Trang Quân Đội và Linh Tượng Đức Thánh Trần tại thành phố Westminster để thắp nhang và đặt vòng hoa tưởng niệm Anh Linh Chiến Sĩ.

June 19, 2015, Prime Minister Dao Minh Quan and his Government delegation visited Vietnam Veterans Memorial Monument, Vietnamese Military Cemetery and Trần Hưng Đạo Holy Statue in city of Westminster to burn incense and lay wreath to remember our Fallen Heroes.

Thủ Tướnng và phái đoàn CPQGVNLT kinh lý ngày QLVNCH 19-06-2015-Part I

Trong khi kinh lý tại Nam Cali vào ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) 19-6-2015, Thủ Tướng Đào Minh Quân và phái đoàn Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời (CPQGVNLT) đã đến Tượng Đài Chiến Sĩ Việt – Mỹ, Nghĩa Trang Quân Đội và Linh Tượng Đức Thánh Trần tại thành phố Westminster để thắp nhang và đặt vòng hoa tưởng niệm Anh Linh Chiến Sĩ. Phái đoàn Thủ Tướng được đoàn xe mô-tô của cảnh sát thành phố hộ tống. Đây là cuốn video phần I - Viếng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ - Phần I

While visiting Southern California during the Republic of Vietnam Armed Forces Day (ARVN) 19-6-2015, Prime Minister Dao Minh Quan and the Delegation of the Provisional Vietnamese National Goverment (CPQGVNLT) came to Vietnam Veterans Memorial monument, Military Cemetery and Trần Hưng Đạo Holy Statue in city Westminster to burn incense and lay wreath to remember our Fallen Heroes. Prime Minister and his delegation are guided and escorted by county motorcycle policemen. Here is the video section I - Visiting Vietnam Veterans Memorial - Part I