Trung Tướng Nam Sơn đón Th̉u Tướng Đào Minh Quân ḍư lễ k̉y năm 25 năm thành ḷâp CPQGVNLT ngày 20/02/2015 tại thành phố Garden Grove-Nam Cali.

Phần 3

Lễ K̉y Nịêm 25 năm thành ḷâp Chính Ph̉u Quốc Gia Vịêt Nam Lâm Thời (CPQGVNLT) đựơc c̉ư hành đúng ngày Mồng Hai Tết Ất Mùi tức là ngày 20/02/2015 Dương Ḷich ngay ṭai thành phố Garden Grove, Qụân Cam, Trung Tâm Th̉u Đô Người Vịêt Ṭy Ṇan c̣ông s̉an vùng Nam California dưới ṣư ch̉u ṭoa c̉ua Th̉u Tướng Đào Minh Quân và thành phần 100 quan khách đựơc cḥon ḷoc-Phần 3

K̉y Nịêm 25 Năm Thành Ḷâp CPQGVNLT

Lễ K̉y Nịêm 25 năm thành ḷâp Chính Ph̉u Quốc Gia Vịêt Nam Lâm Thời (CPQGVNLT) đựơc c̉ư hành đúng ngày Mồng Hai Tết Ất Mùi tức là ngày 20/02/2015 Dương Ḷich ngay ṭai thành phố Garden Grove, Qụân Cam, Trung Tâm Th̉u Đô Người Vịêt Ṭy Ṇan c̣ông s̉an vùng Nam California dưới ṣư ch̉u ṭoa c̉ua Th̉u Tướng Đào Minh Quân và thành phần 100 quan khách đựơc cḥon ḷoc-Phần I

Th̉u Tướng CPQGVNLT và Phu Nhân cḥup hình lưu nịêm với anh cḥi em ngḥê sĩ đến giúp vui trong lễ k̉y niệm 25 năm hành ḷâp CPQGVNLT vào Mồng Hai Tết Ất Mùi tức 20/02/2015.