3 thế ḥê 1 tấm lòng, cùng thỉnh cầu ông Đào Minh Quân đứng ra nhận tṛong nhịêm Th̉u Tướng Chính Ph̉u Quốc Gia Vịêt Nam Lâm Thời

Quốc Lão Thần Phong Nguyến H̉ai Triều (Lão Niên), nhà văn Chánh Trung Nguyễn Đức Sỹ (Trung Niên) k̉y sư Nguyễn Minh Nhân ̣(Thanh Niên) tiêu biểu cho 3 thế ḥê Vịêt Nam đ̉ê th̉inh cầu ông Đào Minh Quân đứng ra nḥân tṛong nhịêm Th̉u Tướng CPQGVNLT.

C̣u Trọng Nghĩa, Thường Ṿu Ḥôi Lễ Nghĩa Liêm Sĩ và T̉ô Chức Dân S̉ư Vịêt thay ṃăt cho những người Vịêt ḅi C̣ông S̉an cướp nước dâng Quốc B̉ao lên Th̉u Tướng Đào Minh Quân. Quốc B̉ao này là công trình tim óc c̉ua đồng bào Vịêt Nam dùng đ̉ê chống xâm lăng và đánh ḅai âm mưu c̉ua C̣ông S̉an muốn xin cơ quan Văn Hóa Khoa Ḥoc Liên Hịêp Quốc (UNESCO) tôn vinh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới ngày 19-05-1989.

Trong lễ tuyên tḥê nhận tṛong nhịêm Th̉u Tướng, ông Đào Minh Quân qùi nhận Quốc B̉ao do đồng bào dâng ṭăng ngày 16/02/1991.