DearMr. President! The misfortunate people of Vietnam are eager, looking forward to your help for a change. A new government that must abide to the International Laws, that will provide, protects the human rights, peace, freedom and safe environment in the area.

Cô Nguyễn Phương Uyên ḅi cái g̣oi là

Cô Nguyễn Phương Uyên ḅi cái g̣oi là "Chính Quyền CSVN" tuyên án 6 năm tù vì yêu nước

THE PROVISIONAL NATIONAL GOVERNMENT OF VIETNAM

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814 (USA)

Phone: 760-523-3011

Email: Mr.daominhquan@yahoo.com

No: 0001-3004/VPTT-USA-2013

April 30th, 2013

 

The Honorable Barack H. Obama

The White House

1600 Pennsylvania Ave NW

Washington, D. C. 20500

Dear Mr. President,

My name is Mr. Đào Minh Quân, Prime Minister of the Provisional National Government of Vietnam. In remembrance of the darkest day, the 30th of April 1975, when we lost our country to the communist, once again approaches.  I am writing to share with you my political points, hoping under the leadership of yours, they will be beneficial to everyone in this country and the world.

Mr. President, early part of the seventy's, the US abandoned the Republic  of Vietnam, one of  her the close and reliable alliances in South East Asia, to hand-shake with the communist China in order to gain some strategic interests according to those political advisers at the time.

What we have seen so far is that the US is in $1,222.9 billion dollars debt with China, while the people of China are still struggling for their daily lives and looking up to us for help of freedom and democracy. Even Vietnam, nowadays, is just a puppet and soon to be a satellite of China. Two million Vietnamese and hundreds of thousands more in Cambodia and Laos lives were lost as a consequence of the resuming relations with the People's Republic of China of the United States. Dissident people have been oppressed and jailed in Vietnam, so have the people in China.

The misfortunate people of Vietnam are eager, looking forward to your help for a change. A new government that must abide to the International Laws, that will provide, protects the human rights, peace, freedom and safe environment in the area.

I believe the government under your leadership will stimulate that hope in us so that we will be the trustworthy alliance of the United States of America, a partner for good for the commonwealth of all.

Thank you,

Respectfully yours,

Dao Minh Quan

Prime Minister of the Provisional National Government of Vietnam

 BẢN DỊCH VIỆT NGỮ-----------------------------------------------------------------------------

 Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

10800 Sierra Road, Adelanto, CA. 92301, USA

760-523-3011

 Số: 0001-3004/VPTT-USA-2013

Hoa Kỳ ngày 30/04/2013

Ngài Barack H. Obama

Tòa Bạch Ốc

1600 Pennsylvania Ave NW

Washington, D. C. 20500

Thưa Tổng Thống,

Tên tôi là ông Đào Minh Quân, Thủ Tướng CPQGVNLT. Một lần nữa, trong dịp tưởng niệm ngày đen tối nhất, khi chúng ta mất nước vào tay cộng sản, ngày 30 tháng Tư 1975 lại đến. Tôi viết thư này để chia sẻ với ngài quan điểm chính trị của tôi, hy vọng dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống, nhân dân trên đất nước này và mọi người khắp thế giới sẽ có lợi.

Thưa Tổng thống, đầu thập niên bảy mươi, Mỹ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, một trong những đồng minh thân cận và đáng tin cậy trong khu vực Đông Nam Á, để bắt tay với Trung Cộng mong đạt được một số lợi ích chiến lược theo quan điểm của những cố vấn chính trị vào thời điểm đó.

Nhưng cho đến nay những gì chúng ta đã thấy là Hoa Kỳ đã nợ Trung Quốc 1,222.9 tỷ đô la, trong khi cuộc sống của người dân Trung Quốc vẫn ngày càng vất vả và họ phải tìm đến chúng ta để được sự giúp đỡ về tự do và dân chủ. Ngay cả Việt Nam cũng vậy, hiện nay, chỉ là một con rối và sau đó sẽ là một chư hầu của Trung Quốc. Hai triệu người Việt Nam và hàng trăm ngàn người khác ở Campuchia và Lào đã bị mất cuộc sống như một hệ quả của mối quan hệ nối lại với Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc của Hoa Kỳ. Do đó, đã có biết bao những người bất đồng chính kiến ​​đã bị đàn áp và bị cầm tù tại Việt Nam, cũng như những người ở Trung Quốc.

Những người kém may mắn của Việt Nam đang háo hức, mong được giúp đỡ của ngài để thay đổi. Một chính phủ mới phải tuân thủ các định chế của pháp luật quốc tế, sẽ cung cấp, bảo vệ nhân quyền, hòa bình, tự do và an toàn môi trường trong toàn khu vực.

Tôi tin rằng chính phủ dưới sự lãnh đạo của ngài sẽ càng làm cho chúng tôi thêm hy vọng hầu trở thành một liên minh đáng tin cậy của Hoa Kỳ, một đối tác tốt cho sự thịnh vượng chung của tất cả.

Cảm ơn ngài,

Trân trọng,

Đào Minh Quân

Thủ Tướng CPQGVNLT

(Ấn ký)

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page