http://www.whitehouse.gov/share/heres-what-president-obama-said-week-about-government-shutdown?utm_source=email&utm_medium=email&utm_content=email244-text1&utm_campaign=shutdown

http://www.whitehouse.gov/share/heres-what-president-obama-said-week-about-government-shutdown?utm_source=email&utm_medium=email&utm_content=email244-text1&utm_campaign=shutdown

The White House Wednesday, October 9, 2013 President Obama Explains the Shutdown Yesterday, eight days into the Republican government shutdown, President Obama spoke from the White House about the need for RepublicanTo ME: Mr. Dao minh Quan - National Government of Vietnam

 Today at 11:20 AM

Wednesday, October 9, 2013

President Obama Explains the Shutdown

Yesterday, eight days into the Republican government shutdown, President Obama spoke from the White House about the need for Republicans in Congress to stop threatening another recession just to sabotage Obamacare, stop demanding ransom just for doing their jobs, and just vote to reopen the government. He talked about the toll this shutdown is already taking on our country and the economy, and warned against the dire consequences of a default if Congress doesn’t act to prevent an economic shutdown.

Keeping the government running and paying the nation’s bills aren’t bargaining chips or a matter of negotiation – they’re a fundamental part of Congress’s job. Here’s how the President put it yesterday:

"If you're in negotiations around buying somebody's house, you don't get to say, 'Well, let's talk about the price I'm going to pay, and if you don't give the price then I'm going to burn down your house.' That's not how negotiations work.... In the same way, members of Congress -- and the House Republicans in particular -- don't get to demand ransom in exchange for doing their jobs. And two of their very basic jobs are passing a budget and making sure that America is paying its bills."

As the President has made clear -- and the press has reported -- the government could be reopened, today, with the votes of reasonable Republicans and Democrats if Tea Party Republicans would allow a simple yes-or-no vote on a Senate-passed compromise bill to fund the United States government. It’s time for Congress to just vote and end this government shutdown now.


Stay Connected

Hoa kỳ qúa ḷich ṣư với 1 tên can pḥam như Trương Tấn Sang khi cho Đ̣ai Sứ ṭai VN ra đón. Đó cũng là vinh ḥanh cho 1 tên ṭôi pḥam.

Nghi lễ tiếp đón Trương Tấn Sang đã thay đổi vào giờ phút chót: Chỉ có đại sứ Hoa Kỳ tại VN ra đón chứ không phải là Phó Tổng Thống hay Ngoại Trưởng ra đón tiếp như thông lệ.

Nghi lễ tiếp đón Trương Tấn Sang đã thay đổi vào giờ phút chót: Chỉ có đại sứ Hoa Kỳ tại VN ra đón chứ không phải là Phó Tổng Thống hay Ngoại Trưởng ra đón tiếp như thông lệ.

 THE PROVISIONAL NATIONAL GOVERNMENT OF VIETNAM

POBox 2807, Anaheim, CA. 92814 (USA)

Phone: 760-523-3011

Email: Mr.daominhquan@yahoo.com

 July 24th, 2013

The Honorable Barack Obama

President of the United States

The White House

1600 Pennsylvania Avenue N.W.

Washington, D.C. 20500

Dear Mr. President:

Previously we have delivered to you the letter referring to the crimes of the Vietnamese Communist Party who trampled on democracy and the human rights of the people in Vietnam. At the same time, I have also sent you a copy of the denunciation of 19 suspect criminal leaders of the Vietnamese Communist Party, after the denunciation has reached the International Criminal Court (ICC). Today we know that you will be welcoming Truong Tan Sang, one of the 19 suspects named in that list, into the White House.

To honor the leader of the first superpower, I think that the United States President could not act contrary to his statements and disregard those who respect him, including the victims of the communists such as the Vietnamese refugees in the United States.

          Your meeting with the international criminal suspect to the White House will cause a sharp impact to millions of Americans. We hope that you will have an alternative measure regarding the location of the meeting. By the way, I hope you will help to make the process of Elections in Vietnam achieved at an early time. The American people do not want to support any inferior mode of democracy that does not respect the religions and human rights. It is the Communist regime that is cracking down on the people of Vietnam.

Respectfully yours,

 Prime Minister Đào Minh Quân

Provisional National Government of Vietnam

______________________________________________________________

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814,  USA

760-523-3011

Ngày 24 tháng 7 2013

Thưa ông Barack Obama

Tổng thống Hoa Kỳ

Tòa Nhà Trắng

1600 Pennsylvania Avenue N.W.

Washington, DC 20500

Thưa Tổng thống:

Trước đây chúng tôi đã chuyễn cho ngài các thư đề cập đến những tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam chà đạp dân chủ và nhân quyền của người dân Việt Nam. Đồng thời, tôi cũng đã gửi cho ngài một bản sao của đơn tố cáo 19 tên lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nghi can hình sự, sau khi đơn tố cáo đó đã  được Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tiếp nhận. Hôm nay chúng ta biết rằng ngài sẽ chào đón Trương Tấn Sang, một trong số 19 nghi phạm có tên trong danh sách đó, vào Nhà Trắng.

Để tôn vinh các nhà lãnh đạo của siêu cường hàng đầu, tôi nghĩ rằng Tổng thống Hoa Kỳ không thể hành động trái với tuyên bố của ông ta và bỏ qua những người tôn trọng ông ấy, bao gồm cả các nạn nhân của cộng sản như những người tị nạn Việt Nam tại Hoa Kỳ.

           Cuộc họp của Tổng thống với nghi phạm hình sự quốc tế tại Nhà Trắng sẽ gây ra một tác động mạnh đến hàng triệu người Mỹ. Chúng tôi hy vọng rằng ngài sẽ có một biện pháp thay thế liên quan đến vị trí của cuộc họp. Bằng cách này, tôi hy vọng ngài sẽ giúp đỡ cho tiến trình bầu cử tại Việt Nam đạt được sớm hơn.

Người dân Mỹ không muốn hỗ trợ bất kỳ chế độ nào kém dân chủ và không tôn trọng các tôn giáo và nhân quyền như chế độ cộng sản đang đàn áp người Việt Nam hiện nay.

Trân trọng,

Thủ Tướng Đào Minh Quân

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

(Ấn Ký)

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page