SOURCES AND ASSETS IN THE REPUBLIC OF VIET NAM TERRITORY

THE THIRD REPUBLIC OF VIETNAM

THE PROVISIONAL NATIONAL GOVERNMENT OF VIETNAM

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814

THE CASE LETTER

Ref: 20191212-001/VPTT

DATE 12.12.2019

Abstract: RESOURCES AND ASSETS IN THE REPUBLIC OF VIET NAM TERRITORY

-Edict Reference No. 002-20190501/TT by The President of The Third Republic of Viet Nam signed on 01.05.2019.

-Notice of Announcement No. 20190625-001/VPTT by The Standby Office/The Provisional National Government of Viet-Nam released on 25.06.2019.

Dear Fellow Citizens and Colleagues!

Edict Reference No. 002-20190501/TT signed by President Đào Minh Quân on May 1st, 2019 referring the authorities and responsibilities of The President of The Third Republic of Vietnam on protecting national assets and resources in the Constitution of The Republic of Vietnam.

Notice of Announcement No. 20190625-001/VPTT by The Standing Office / PNGVN dated 25.06.2019

Presently, The Provisional National Government/Third Republic of Vietnam announced:

1- According to the constitution, all the assets and resources of the country, including the treasures on the Vietnamese territory, are under the responsibility of the government of a popularly elected and preserved government.

2- The Provisional National Government of Vietnam (PNGVN) has received over five million (5,000,000) referendum votes, which is the highest and the most popular vote of Vietnamese people around the world who confidence in voting for Prime Minister Dao Minh Quan became The President of The Third Republic of Vietnam and certainly becoming the leader and the official, legal representative of Vietnam.

3- The Communist Party of Vietnam and the so-called "State" of Socialist Republic of Vietnam which are currently in power in Vietnam. But because they robbed The National Government of Vietnam in 1945, they then invaded South Vietnam in 1975, therefore violating The Geneva Conference 1954 and The Paris Peace Accords 1973 signed by themselves.

4. The Communist Party of Viet-Nam and the so-called "State" of Socialist Republic of Vietnam which are currently in power in Vietnam were not elected by the Vietnamese people. Therefore, according to the international and national laws, they have neither ownership nor responsibility for governing and preserving any national assets or national resources on the territory of the Republic of Vietnam.

Therefore:

A- All national resources and assets on the territory of Viet-Nam are governed and preserved by The PNG/Third Republic of Viet Nam.

B- All negotiate, purchasing, collecting and acquisition of national resources and assets in the territory of the Republic of Vietnam without being adopted the PNG/third Republic of Vietnam is unlawful.

C- All agencies, individuals, custodians, groups, banks or organizations who are in co-operating with The Communist Party of Vietnam and the so-called "State" of Socialist Republic of Vietnam in the topic of negotiating, purchasing, collecting of national resources and properties on the territory of Viet-Nam are illegal.

D- If the purchase or sale is valued at more than one million USD ($1,000,000.00 USD) without notifying the PNG/Third Republic of Vietnam will be considered a serious violation.

E- Negotiations, purchases, sales of national resources or properties on the territory of the PNG/Third Republic of Vietnam which illegally occurred before 14.12.2019 may be retroactive.

F- Whoever co-operates, helps, provides documents to The PNG/Third Republic of Vietnam for recoverable exhibit and prosecute criminals, will be valuably commended and rewarded.

G- If one takes advantage of the absence of The PNG/Third Republic of Vietnam in Vietnam today, who stalks The Communist Party of Vietnam and the so-called "State" of Socialist Republic of Vietnam to purchase and redeem properties in the territory of the Republic of Vietnam will be the crime of illegally appropriating.

H- All individuals or agencies involved in illegal business affairs may be convicted accomplices

I- Because the value of these resources, assets, treasures is enormous, therefore many imposters forge a relationship with The PNG/Third Republic of Vietnam and the world in decisions relating to these treasures in Vietnam.  This is the act of deception, illegal.

 

The Standby Office/PNGVN respectfully reminds the people of Vietnam, including whom the leaders of the Communist Party and the so-called "State" of Socialist Republic of Vietnam must know three (3) important things as follow:

All treasure warehouses are temporarily closed for handover to the PNGVN/Third Republic of Vietnam.

  1. Violations of national resources and assets on the territory of The PNG/The Third Republic of Vietnam can lead to serious crimes.
  2. In serious cases with evidence of collusion with foreigners to steal, rob or seriously damage national resources or assets located within the territory of The RPVN may lead to the death penalty. Those who are associated may be charged with an accomplice.

Hereby, The Standby Office/The PNGVN is pleased to present this CASE LETTER, requesting Ministry of Information of The PNG/Third Republic of Vietnam to disseminate the above information in order to prevent cases in which who are prosecuted or wanted for infringing upon natural resources and property in the territory of the Republic of Vietnam, will not hold the reason of unknown information which has been announced.

Sincerely announce.

The Standby Office/PNGVN

TÀI NGUYÊN VÀ TÀI SẢN TRONG LÃNH THỔ VNCH

ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒA

CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814

SỰ VỤ VĂN THƯ

Số 20191212-001/VPTT

Ngày 12.12.2019

Trích Yếu: V/V TÀI NGUYÊN VÀ TÀI SẢN TRONG LÃNH THỔ VNCH

-      Tham Chiếu Sắc Lệnh Số 002-20190501/TT do Tổng Thống Đệ Tam VNCH ký ngày 01.05.2019.

-      Chiếu Thông Cáo Số 20190625-001/VPTT do Văn Phòng Thường Trực/CPQGVNNLT phổ biến ngày 25.06.2019.

Kính thưa Đồng Bào và qúy đồng nhiệm!

Tham Chiếu Sắc Lệnh Số 002-20190501/TT do Tổng Thống Đào Minh Quân ký ban hành ngày 01.05.2019 về quyền hạn và trách nhiệm của Tổng Thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa phải bảo vệ tài sản và tài nguyên quốc gia được ấn định trong Hiến Pháp VNCH. 

Chiếu Thông Cáo Số 20190625-001/VPTT do Văn Phòng Thường Trực/CPQGVNLT phổ biến ngày 25.06.2019.

Nay CPQGVNLT/Đệ Tam VNCH công bố:  

1-    Chiếu theo hiến pháp thì tất cả tài sản và tài nguyên của đất nước, kể cả các kho tàng trên lãnh thổ Việt Nam đều thuộc trách nhiệm cai quản và bảo quản của một Chính Phủ hợp pháp do dân bầu lên.

2-    CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI (CPQGVNLT) đã nhận được trên năm triệu (5,000,000) TRƯNG CẦU DÂN Ý, là đa số phiếu cao nhất và nhiều nhất của người dân Việt Nam trên khắp thế giới tín nhiệm bầu chọn THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN làm TỔNG THỐNG ĐỆ TAM VNCH, đương nhiên trở thành vị lãnh đạo và là đại diện chính thức hợp pháp của nước Việt Nam.

3-    Đảng CSVN và cái gọi là “Nhà Nước” CHXHCNVN đang cầm quyền tại Việt Nam. Nhưng do chúng cướp chính quyền năm 1945, rồi đem quân xâm lăng miền Nam Việt Nam năm 1975, là đã vi phạm Hiệp Định GENEVE 1954 và Hiệp Định Paris 1973 do chính Cộng đảng Việt Nam ký kết.

4-    Đảng CSVN và cái gọi là “Nhà Nước” CHXHCNVN đang cầm quyền tại Việt Nam cũng  không do dân Việt bầu ra. Do đó, theo công pháp quốc tế và luật pháp quốc gia, chúng không có quyền sở hữu chủ và cũng chẳng có nhiệm vụ cai quản hay bảo quản bất cứ tài sản hay tài nguyên trên lãnh thổ VIỆT NAM CỘNG HÒA.

Vì vậy:

A-  Tất cả tài nguyên quốc gia và những tài sản trên lãnh thổ Việt Nam đều được quản trị và bảo quản của CPQGVNLT/Đệ Tam VNCH.

B-  Tất cả việc thương lượng, thu mua, thu chuộc tài nguyên quốc gia và các tài sản trên lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa mà không được thông qua CPQGVNLT/Đệ Tam VNCH là trái pháp luật.

C-  Những mô giới, cá nhân, cơ quan, tập đoàn, ngân hàng hay tổ chức nào hợp tác làm việc với Đảng CSVN và cái gọi là “Nhà Nước” CHXHCNVN trong việc thương lượng, thu mua hay thu chuộc tài sản trên lãnh thổ VNCH mà không thông qua CPQGVNNLT/Đệ Tam VNCH là phi pháp.  

D-  Nếu việc thương lượng mua bán có số lượng trị giá trên một triệu Mỹ Kim ($1,000,000.00 USD) mà không thông báo cho CPQGVNLT/Đệ Tam VNCH sẽ bị coi là vi phạm trường hợp gia trọng.

E-   Những việc thương lượng, mua, bán tài nguyên quốc gia hay tài sản nằm trong lãnh thổ VNCH một cách trái phép trước ngày 14.12.2019 có thể bị hồi tố. 

F-   Ai cộng tác, giúp đỡ, cung cấp tài liệu để CPQGVNLT thu hồi được tang vật, truy tố được tội phạm, sẽ được tưởng thưởng xứng đáng.      

G-  Nếu ai lợi dụng sự thiếu vắng không hiện diện của CPQGVNLT/Đệ Tam VNCH tại Việt Nam hiện nay, mà toa rập với Đảng CSVN và cái gọi là “Nhà Nước” CHXHCNVN để thu mua, thu chuộc các tài sản trong lãnh thổ VNCH là can tội sang đoạt trái phép.

H-  Tất cả những cá nhân hay cơ quan nào liên hệ đến những việc phi pháp này đều có thể bị kết tội đồng lõa.

I-    Hiện nay, vì giá trị của những kho tàng rất lớn, nên nhiều kẽ đã giả mạo sự quan hệ với Chính Phủ VNCH và quốc tế trong các quyết định có liên can đến các kho tàng tại Việt Nam. Đây là hành động lừa gạt, phi pháp.

 

VPTT/CPQGVNLT trân trọng nhắc nhở đồng bào Việt Nam, kể cả những người cầm đầu đảng CSVN và cái gọi là “Nhà Nước” CHXHCNVN nên biết ba (3) điều quan trọng sau đây:

1-   Tất cả kho tạm thời đóng để bàn giao cho Chính Phủ Đệ Tam VNCH.

2-   Những vi phạm về tài nguyên và tài sản quốc gia có thể dẫn đến tội đại hình.

3-   Trong trường hợp gia trọng vì có cấu kết với ngoại bang để ăn cắp, ăn cướp hay làm tổn thất trầm trọng tài nguyên quốc gia hay tài sản nằm trên lãnh thổ VNCH có thể dẫn đến tội tử hình. Những ai liên can, có thể bị xét xử tội đồng lõa.  

Nay VPTT/CPQGVNLT trân trọng đưa ra SỰ VỤ VĂN THƯ này, yêu cầu các cơ quan thông tin của CPQGVNLT phổ biến để ngăn ngừa trường hợp những ai bị truy tố hay truy nã vì tội xâm phạm tài nguyên và tài sản quốc gia, sẽ không vịn lý do chưa biết các tin tức đã được loan tải.  

Trân trọng công bố

VPTT/CPQGVNLT

Comments

Bernad Nguyen

21.02.2021 08:55

CPQGVNLT là cái phao cho cả công cuộc đấu tranh dành lại đất tổ và biển đảo của cha ông để lại từ hơn 4 nghìn năm . Tức là một tổ chức đứng đắn, vững chắc đi đến giải thể VC khi moi người Ý Thức !

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page