The Security Council's five permanent members have the power to veto any substantive resolution: Năm thành viên thường tṛưc c̉ua Ḥôi đồng B̉ao An LHQ có quyền ph̉u quyết bất kỳ ṇôi dung tranh chấp nào

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

10800 Sierra Rd., Adelanto, CA. 92301

760-523-3011

DÙNG ÁN LỆ LIÊN HIỆP QUỐC

ĐỂ CỨU VIỆT NAM

THOÁT NẠN TẦU CỘNG XÂM LƯỢC

United Nations Security Council : Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc

From Wikipedia, the free encyclopedia

Leaders of the five permanent member states at a summit in 2000. Clockwise from front left Chinese President Jiang Zemin, U.S. President Bill Clinton, British Prime Minister Tony Blair, Russian President Vladimir Putin, and French President Jacques Chirac.

Các nhà lãnh đạo trong năm nước hội viên thường trực Liên Hiệp Quốc tại hội nghị thượng đỉnh năm 2000. Theo chiều kim đồng hồ từ phía trước bên trái Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân, Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Thủ tướng Anh Tony Blair, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Jacques Chirac.

See also: China and the United Nations, France and the United Nations, Russia and the United Nations, Soviet Union and the United Nations, United Kingdom and the United NationsUnited States and the United Nations.

Xem thêm:

- Trung Quốc và Liên Hợp Quốc

- Pháp và Liên Hợp Quốc

- Nga và Liên Hợp Quốc

- Liên Bang Xô Viết và Liên Hợp Quốc

- Vương quốc Anh và Liên Hợp Quốc

- Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc.


The Security Council's five permanent members have the power to veto any substantive resolution: 

Năm thành viên thường trực này của Hội đồng Bảo an có quyền phủ quyết bất kỳ nội dung tranh chấp nào:

5 thành viên thường trực c̉ua Ḥôi Đồng B̉ao An Liên Hịêp Quốc
Trung hoa- Pháp - Nga- Hoa Kỳ - Anh Quốc

5 thành viên thường trực c̉ua Ḥôi Đồng B̉ao An Liên Hịêp Quốc
Trung hoa- Pháp - Nga- Hoa Kỳ - Anh Quốc

 [1] (Trung Hoa Đài Loan bị Tầu Cộng thay thế ngày 15/11/1971 tại Liên Hiệp Quốc ).The People's Republic of China replaced Taiwan in the UN on 15 Nov 1971.The U.S. switched recognition from Taiwan to the People's Republic of China on 1 Jan 1979.

[2] (Cộng Sản Liên Bang Xô Viết bị đánh “Xẹp Hết Cứu Nổi” phải nhường nước cho dân Nga ngày 25/12/1991). The Union of Soviet Socialist Republics

(USSR) was formally dissolved

on December 25, 1991. This left all fifteen republics of the Soviet Union

as independent sovereign states. The dissolution of the world's first and largest Communist state also marked an end to the Cold War.

[3] (Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời cũng sẽ dẹp bỏ chế độ và cái gọi là “Nhà Nước CHXHCNVN” tại Liên Hiệp Quốc bằng phương pháp khoa học và quốc tế vận chứ không cần phải gây chiến tranh đổ máu). The same method of legal capacity, you support the provisional national government of Vietnam at the United Nations demanding justice in the UN Charter to replace the red flags of Vietnam Communist by the yellow flag of Vietnam National wisely, bloodless, that Vietnamese people are rich and powerful democracy. You solidarity with the provisional national government of Vietnam to relief your country is your great credit.

Cùng dùng phương thức hợp pháp này, qúy vị yêu nước Việt Nam ủng hộ Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời tại Liên Hiệp Quốc đòi hỏi sự công bằng trong Hiến Chương LHQ để thay cờ vàng chính nghĩa vào chỗ cờ đỏ Việt Cộng tay sai Tầu Cộng một cách khôn ngoan, không đổ máu, mà dân Việt được có Dân Chủ và giầu mạnh. Quý vị đoàn kết với CP QGVNLT thì đại công cứu nước là của quý vị.

Sau khi DNA chứng minh được Hồ Chí Minh là người Tầu, giả mạo người Việt Nam tên Nguyễn Ái Quốc đểlập đảng CSVN làm tay sai Tầu Cộng và cầm đầu cái gọi là “CP/CHXHCN/VN”thì cái “Chính Phủ” Việt Cộng do Tầu ngụy tạo, không do dân Việt bầu lên này sẽ mất chính danh, không đủ tư cách đại diện cho nước Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Lúc đó Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời (CPQGVNLT) do ba thế hệ Việt Nam khai sinh tạm thay thế cho đến khi có 1 Chính Phủ Quốc Gia Hợp Pháp do toàn dân Việt bầu lên, sẽ chính thức đại diện cho Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Cờ vàng chính nghĩa sẽ thay thế cờ máu sao vàng. Việt Cộng phải giải thể cho khỏi đổ máu, nhưng được CPQGVNLT khoan hồng cho Việt Cộng giữ tính mạng, danh dự và tài sản hợp pháp.

Người Việt yêu nước nghĩ sao?

Th̉u Tướng Đào minh Quân đang ra sức vận động đ̉ê gỉai th̉ê chế đ̣ô C̣ông S̉an ṭai Vịêt Nam bằng án lệ Liên Hịêp Quốc, chứ không cần ph̉ai kinh qua 1 cụôc chiến gây tang thương cho ṃoi người. Nếu c̣uôc ṿân đồng này thành công thì toàn dân Vịềt sẽ tránh ṃôt cụôc chiến không cần thiết ṭai bỉên Đông và ḥoa Trung C̣ông xâm lăng.

Th̉u Tướng Đào minh Quân đang ra sức vận động đ̉ê gỉai th̉ê chế đ̣ô C̣ông S̉an ṭai Vịêt Nam bằng án lệ Liên Hịêp Quốc, chứ không cần ph̉ai kinh qua 1 cụôc chiến gây tang thương cho ṃoi người. Nếu c̣uôc ṿân đồng này thành công thì toàn dân Vịềt sẽ tránh ṃôt cụôc chiến không cần thiết ṭai bỉên Đông và ḥoa Trung C̣ông xâm lăng.

US Representative invite Prime Minister Dao Minh Quan to address at Nixon Library on October 15, 2010

Prime Minister Đào Minh Quân makes a clear statement: “I would like the Vietnamese people to earn a fair share of our own natural resources. I am determined to work for peace and freedom for our people”.

2 thành viên thường tṛưc c̉ua Ḥôi Đồng B̉ao An Liên Hịêp Quốc  như Đài Loan và Liên Bang Sô Viết còn ḅi thay thế bời Trung C̣ông và Nga, thì cái g̣oi là

2 thành viên thường tṛưc c̉ua Ḥôi Đồng B̉ao An Liên Hịêp Quốc như Đài Loan và Liên Bang Sô Viết còn ḅi thay thế bời Trung C̣ông và Nga, thì cái g̣oi là "Nhà Nước CHXHCNVN" do CSVN dựng ra ch̉i là 1 ḥôi viên không thường tṛưc ṭai LHQ, sẽ ḅi thay thế b̉ơi Chính Ph̉u Quốc Gia Vịêt Nam không ph̉ai là điều không th̉ê s̉ay ra. Chỉ cần người Vịêt chúng ta ṃanh mẽ lên tiếng ̉ung ḥô gỉai pháp này sẽ thành công vì đang được các siêu cường như Hoa Kỳ và 28 nước Âu Châu chiếu cố.

The five permanent members (also known as the P5 or Big 5) were drawn from the victorious powers of World War II, and at the UN's founding in 1946, the Security Council consisted of France, the Republic of China, the United Kingdom, the United States, and the USSR.

There have been two seat changes since then, although not reflected in Article 23 of the Charter of the United Nations as it has not been accordingly amended:

Năm thành viên thường trực (còn được gọi là P5 hoặc Big 5) đã được rút ra từ các cường quốc chiến thắng trong Thế chiến II, và do sáng lập của Liên Hợp Quốc vào năm 1946, Hội đồng Bảo An gồm Pháp, Cộng hòa Trung Quốc, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Liên Xô. Đã có hai thay đổi ghế (Trung Cộng và Nga) kể từ đó, mặc dù không được phản ánh trong Điều 23 của Hiến chương Liên Hợp Quốc vì nó đã không được sửa đổi cho phù hợp:

[1] China's seat was originally filled by the Republic of China, but due to the stalemate of the Chinese Civil War in 1949, there have been two states claiming to represent China since then, and both officially claim each other's territory. In 1971, the People's Republic of China was awarded China's seat in the United Nations by UN General Assembly Resolution 2758, and the Republic of China (based in Taiwan) soon lost membership in all UN organizations.

[1] Ghế của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc đã do Chính Phủ Cộng Hòa Trung Quốc (Taiwan-Đài Loan) chiếm giử. Nhưng do sự bế tắc của cuộc nội chiến Trung Quốc vào năm 1949, đã có 2 Chính Phủ tự xưng đại diện cho Trung Quốc kể từ đó, và cả hai đã chính thức tuyên bố 2 lãnh thổ khác nhau: Đài Loan và Trung Cộng. Năm 1971, Chính Phủ Cộng Hòa Nhân dân Trung Quốc (Trung Cộng) đã được trao ghế đại diện của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc do Nghị quyết số 2758 và Chính Phủ Cộng Hòa Trung Quốc (Đài Loan) bị mất ghế thành viên trong các tổ chức của Liên Hợp Quốc từ đó.

[2] Russia, being the legal successor state to the Soviet Union after the latter's collapse in 1991, acquired the originally-Soviet seat, including the Soviet Union's former representation in the Security Council.

[2] Sau khi Liên Bang Sô Viết (Liên Xô) sụp đổ vào năm 1991, Nga là Chính Phủ kế tục pháp lý cho Liên Xô, đã thế chỗ ban đầu của Liên Xô, trong đó có đại diện cũ của Liên Xô trong Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Cờ Nga đã chính thức thay thế cờ Liên Xô tại Liên Hiệp Quốc ngày 01/11/1991 cho đến hiện nay.

[3] Currently, the so-called "State Socialist Republic of Vietnam" blood flag is used to represent the country and people of Vietnam to the United Nations. But "The State" by the Vietnam Communist Party leader, not elected by the Vietnamese people, are doing the wrong hands of the Chinese Communist Party (CCP), the act of harm, oppression Vietnam, should be replaced by 1 democratic government elected by the people of Vietnam.

Currently the Provisional National Government of Vietnam by 3 generations of birth, is taking the voice of the people to justice denied Vietnam representative of the so-called "State Socialist Republic of Vietnam", a robbery disguised as one party, are selling land, harm people. The Vietnam patriots want to speak together or not?

[3] Hiện nay cái gọi là “Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” đang dùng lá cờ máu để đại diện cho nước và nhân dân Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Nhưng “Nhà nước” này do đảng Cộng Sản Việt Nam cầm đầu, không do dân Việt bầu ra, đang làm tay sai của Trung Cộng, lại có hành động hãm hại, đàn áp dân chúng, nên phải bị thay thế bằng 1 Chính Phủ dân chủ do toàn dân bầu lên.

Hiện tại Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời do 3 thế hệ Việt Nam khai sinh, đang cất tiếng nói công lý của nhân dân để phủ nhận tính đại diện Việt Nam của cái gọi là “Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” là 1 đảng cướp trá hình, đang bán nước, hại dân. Các nhà ái quốc Việt Nam có muốn cùng nhau lên tiếng hay không?   

Tướng Chiang Kai Shek đ̣ai dịên Trung Quốc đ̉ê ký  Hiến chương Liên hợp quốc ngày 24 Tháng Tám năm 1945.

Tướng Chiang Kai Shek đ̣ai dịên Trung Quốc đ̉ê ký Hiến chương Liên hợp quốc ngày 24 Tháng Tám năm 1945.

REMARK:

1/ The Republic of China was formally established on 1 January 1912 following the revolution of Wuchang Uprising on 10 October 1911. From its founding and until 1949 it encompassed mainland China (including Tibet and Outer Mongolia). Central authority waxed and waned in response to warlordism (1915–28), Japanese invasion (1937–45), and the Chinese Civil War (1927–49), with central authority strongest during the Nanjing Decade (1927–37) when most of China came under the control of the Kuomintang (KMT). At the end of World War II in 1945, with the surrender of Japan, the Republic of China took over the island groups of Taiwan and Penghu from the Japanese Empire.

The Communist takeover of continental China in the Chinese Civil War in 1949 and later Hainan, Tachen and other outlying islands in the 1950s left the ruling Kuomintang (KMT) with control over only Taiwan, Penghu, Kinmen, Matsu, and other minor islands. The KMT declared Taipei the provisional capital.[14] On the other hand, the Communist Party of China took over all of mainland China[15][16] and founded the People's Republic of China in Beijing, leading to two rival governments claiming to be the sole legitimate government of China. However, until the 1970s the ROC was still recognized by many countries and the United Nations as the sole legitimate government of both mainland China and Taiwan. The ROC had been a founding member of the United Nations[17] and one of the five permanent members of the Security Council until 1971, when China's representative was replaced by the PRC via UN General Assembly Resolution 2758.

Yeltsin đứng trên một chiếc xe tăng bất chấp cuộc đảo chính tháng Tám năm 1991.

Yeltsin đứng trên một chiếc xe tăng bất chấp cuộc đảo chính tháng Tám năm 1991.

2/ The Russian Provisional Government (Russian: Временное правительство России, Vremennoye pravitel'stvo Rossii) was the short-lived administrative body which sought to govern Russia immediately following the abdication of Tsar Nicholas II in March 1917 (Nicholas' manifest of abdication).[2][3] On September 14, the State Duma of the Russian Empire was officially dissolved by the newly created Directorate, and the country was declared the Russian Republic (Russian: Российская республика, Rossiyskaya respublika). It is also sometimes known as the "Kerensky Government" after its most prominent leader. It lasted approximately eight months, and ceased to exist after power in Russia was transferred to the Soviets by the Bolsheviks in October 1917.

When the authority of the Tsar's government began disintegrating after the February Revolution of 1917, two rival institutions, the Duma and the Petrograd Soviet, competed for power. Tsar Nicholas II abdicated on March 2 (Julian calendar) and nominated his brother, Grand Duke Michael as the next tsar. Grand Duke Michael did not want to take the poisoned chalice[7] and deferred acceptance of imperial power the next day. Legal authorization for the transfer of power was given by a proclamation signed by Grand Duke Michael. The Provisional Government was expected to rule until the Constituent Assembly later determined the form of government in Russia. The Provisional Government was designed to set up elections to the Assembly while maintaining essential government services, but its power was effectively limited by the Petrograd Soviet's growing authority.

The Soviet Union was founded in December 1922 when the Russian SFSR, which formed during the Russian Revolution of 1917 and emerged victorious in the ensuing Russian Civil War, unified with the Transcaucasian, Ukrainian and Belorussian SSRs. After the death of Vladimir Lenin, the first Soviet leader, power was eventually consolidated by Joseph Stalin,[4] who led the country through a large-scale industrialization with command economy and political repression.[4][5] During World War II, in June 1941, the Soviet Union was attacked by Germany, a country it had signed a non-aggression pact with. After four years of warfare, the Soviet Union emerged as one of the world's two superpowers, extending its influence into much of Eastern Europe and beyond.

The Soviet Union and its satellites from the Eastern Bloc were one of two participating factions in the Cold War, a global ideological and political struggle against the United States and its allies; the Soviet bloc ultimately lost, however, having been hit by economic standstill and both domestic and foreign political unrest, an event which marks the beginning of the post-war period.[6][7] In the late 1980s the last Soviet leader Mikhail Gorbachev tried to reform the state with his policies of perestroika and glasnost, but the Soviet Union collapsed and was formally dissolved in December 1991 after the abortive August coup attempt.[8] Since then the Russian Federation has been exercising its rights and fulfilling its obligations.[9]

3/ Những nhà Ái Quốc, Nhân Sĩ Việt Nam có muốn kết hợp với CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI để giải thể tà quyền Cộng Sản Việt Namtrong ôn hòa bằng cách dùng SỰ THẬT, với thế CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA, và lý luận khôn ngoan, tạo thành công tại Liên Hiệp Quốc hay không?  

Prime Minister Dao meets the giant investors

Prime Minister Dao and his people

Journalist Don Ortega reports the event those 3 generations of Viet Nam decision established the Provisional National Government of Vietnam and elected Mr. Dao Minh Quan, Chairman of Vietnam Central Committee of the New Vietnamese Democracy as their Prime Minister on Feb 16th, 1991.

Hon. Barry Thaxton, President of the Allied Association of American declared a strong supporter Prime Minister Dao Minh Quan

Ch̉u Ṭich Ủy Ḥôi Đồng Minh ṃanh mẽ ủng ḥô Th̉u Tướng Đào Minh Quân

Comments

Minh Tran

13.07.2017 02:27

Tôi hoàn toàn ủng hộ TT Đào Minh Quân.

Nguyễn Văn Khởi

24.07.2014 03:01

Tôi tán thành đường lối cứu nước rất nhân đạo, sáng suốt, ôn hòa củ̉a Thủ Tướng Đào Minh Quân.

F̣9, Q Tân Bình, Sàigòn

Lê Hoàn

24.07.2014 02:55

Hoàn toàn nhất trí với quan điểm đứng đắn và nghiêm chỉnh của ví Bussoni128

bussoni128

29.03.2014 04:27

...công cuộc chính nghĩa mà CPQGVNLT đang thực hiện, để đi đến thành tựu cuối cùng ! Amen s !

( Bổ sung lỗi bị mất ký tự ở comment bên dưới. Cám ơn)

bussoni128

29.03.2014 04:07

Một giải pháp không phí phạm xương máu người dân Việt mà dành lại được Tự do ấm no hạnh phúc cho người dân, thì có thể gọi đó là một phép lạ, đã hiệp nhất cả Ý trời và Lòng dân thành một! bussoni128 có thể hy sinh mọi thứ quý nhất đời mình để góp sức cho

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page