Bardzo doceniamy waszą pomoc. Mamy nadzieję, że któregoś dnia pozwoli ona narodowi wietnamskiemu na godne życie a Wietnamowi na stanie się narodem cywilizowanym, wolnym, demokratycznym i będącym częścią wolnego świata.

President Bronisław Komorowski.

President Bronisław Komorowski.

Rządy krajowe tymczasowe Wietnamski

P O Box 2807

Anaheim, CA. 92 814

Email: Mr.daominhquan@yahoo.com or mail@chinhphuquocgia.com

22 czerwca 2013

Honorowy Bronisław Komorowski

Prezydent Polski

Warsaw, Poland

Panowie i Panie ze Społeczności Międzynarodowej,

Po pierwsze, pragniemy przekazać wam nasze szczere podziękowania za działania jakie podjęliście, wraz z całą Społecznością Międzynarodową, w ostatnich latach (bezowocne na dzień dzisiejszy!) względem Socjalistycznej Republiki Wietnamu (SRW) w celu uzyskania natychmiastowego uwolnienia wszystkich więzionych osób, które walczą o Prawa Człowieka, Wolność, Demokrację i Niepodległość ich kraju.

W chwili obecnej, SRW rządzona jest przez totalitarny reżim w którym panują korupcja i opresja. Kraj ten rządzony jest przez „Dzikie prawa”, prawa barbarzyńskie i niemoralne. Mają tam miejsce bardzo liczne przypadki bezpodstawnych aresztowań, uzyskiwania zeznań torturami, masakrowania więźniów politycznych. Praktykowanie religii lub zwykły fakt wyrażania opinii politycznej odmiennej od opinii rządzącego reżimu komunistycznego prowadzi taką osobę bezpośrednio do więzienia. Więzi się niewinnych obywateli za to, że upominali się o wolność wyznania, przestrzeganie praw człowieka i demokrację.

Od ponad 71 lat, SRW kpi sobie ze Społeczności Międzynarodowej, twierdząc, że nie ma żadnego więźnia politycznego lub religijnego i że prawa człowieka są przestrzegane w tym kraju. W rzeczywistości, tysiące osób jest więzionych obecnie w SRW, która odstępuje dodatkowo swoje terytorium morskie i przygraniczne potężnemu sąsiadowi, Chinom. Jeśli nic nie zostanie zrobione, obecni przywódcy komunistyczni (nieodpowiedzialni, barbarzyńscy i skorumpowani) mogliby odczuwać pokusę sprzedania swojego kraju, który mógłby stać się w ten sposób chińską „kolonią” (podobnie jak Tybet). To położyłoby definitywnie kres wszelkiej nadziei na demokrację w Wietnamie !!!

SRW gardzi waszymi interwencjami. Zdradziła nie tylko naród wietnamski lecz w dalszym ciągu narusza w sposób regularny Konwencję Praw Człowieka w przedmiocie Praw Cywilnych i Politycznych ( której wszelako kraj ten jest sygnatariuszem...) jak też najbardziej podstawowe wolności: wolność prasy, wolność słowa, wolność religijną...

Tak więc, po raz kolejny apelujemy o interwencję z waszej strony, która mogłaby przybrać następującą formę:

- Stanowczego żądania uwolnienia wszystkich więźniów politycznych lub z przyczyn religijnych i w sposób bardziej ogólny, niewinnych obywateli: Ojciec Thadée NGUYEN Van Ly, pisarz-kompozytor VO Minh Tri (VIET Khang), pastor NGUYEN Cong Chinh, pastor DUONG Kim Khai, działacz na rzecz praw człowieka NGUYEN Van Canh, działacz buddyjski Hoa Hao NGUYEN Van Lia, rolnik buddyjski Hoa Hao, działacz TRAN Thi Thuy, adwokat CU Huy Ha Vu, adwokat LE Quoc Quan, adwokat LE Cong Dinh, adwokat PHAN Thanh Hai (ANH BA SAIGON), bloger TA Phong Tan, obrońcy praw gruntowych: CAO Van Tinh, PHAM Van Thong, inżynier NGUYEN Tien Trung, inżynier i kronikarz TRAN Huynh Duy Thuc, inżynier LE Thanh Long, bloger NGUYEN Van Hai (DIEU CAY), bloger LU Van Bay, dziennikarz NGUYEN Van Khuong, pisarz HO Thi Bich Khuong, pisarz VI Duc Hoi, cyberdysydent NGUYEN Ba Dang, obrońcy praw gruntowych DUONG Au i NGUYEN Ngoc Cuong, pracownicy DOAN Huy Chuong, NGUYEN Hoang Quoc Hung i PHAM Thanh Nghien, wybitny prawnik PHUNG Lam, były oficer Armii Ludowej TRAN Kim Anh, członek Partii Postępu Wietnamu NGUYEN Thanh Phong, członkowie Populistycznej Partii Wietnamu: PHAM Thi Ngoc Phuong, PHUNG Quang Quyen, niewinny obywatel LE Thi Kim Thu, studentka NGUYEN Phuong Uyen, student DINH Nguyen Kha...oraz osoby w areszcie domowym jak Czcigodny THICH Quang Do, Dr NGUYEN Dan Que, Pani BUI Thi Minh Hang...Dwaj niewinni studenci patrioci NGUYEN Phuong Uyen i DINH Nguyen Kha zostali skazani na 6 i 8 lat więzienia bez zawieszenia po szybkim procesie przed Sądem Komunistów Wietnamskich w Long An (Wietnam Południowy). Oskarżono ich między innymi o rozpowszechnianie ulotek, które „upokarzały komunistyczny reżim wietnamski”. Po zakończeniu uwięzienia, obaj studenci zostali skazani na areszt domowy na trzy lata.

-Domagać się aby SRW przestrzegała swych własnych praw jak też praw międzynarodowych;

-Wywierać nacisk na SRW aby zezwoliła na system wielopartyjny i na prawdziwą demokrację (z wolnymi wyborami powszechnymi nadzorowanymi przez instancje międzynarodowe) i aby działała zgodnie z „Powszechną Deklaracją Praw Człowieka” i z „Międzynarodowym Paktem dotyczącym Praw Cywilnych i Politycznych”, które ratyfikowała.

W razie gdyby, pomimo kolejnej państwa interwencji, SRW nie mogła wykazać poprawy losu jaki zgotowała swym obywatelom, społeczność międzynarodowa powinna wtedy wdrożyć dotkliwe sankcje:

- Albo zaskarżyć SRW i Komunistyczną Partię Wietnamu do Międzynarodwego Trybunału Karnego w La Haye, do Trybunałów Karnych w Belgii, w Afganistanie i w Hiszpanii albo pomóc Tymczasowem Rządowi Narodowemu Wietnamu i Komitetowi Ścigania zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości ( w tym ludobójstwo), popełnionych przez Wietnamskich Komunistów;

-Spowodować skazanie tego rządu i tej partii przez Radę Praw Człowieka ONZ i Parlament Europejski;

- Usunąć Socjalistyczną Republikę Wietnamu z ONZ i z ASEAN z powodu nie stosowania „Karty Narodów Zjednoczonych”;

-Zerwać stosunki dyplomatyczne i wymianę handlową z SRW;

- Wspierać utworzenie Rządu Jedności Narodowej Wietnamu (zawierającego przedstawicieli 90 milionów Wietnamczyków żyjących w kraju i za granicą) aby zastąpić obecny totalitarny, krwawy i antydemokratyczny rząd. Ze względu na akty barbarzyństwa, zbrodnie i pogardę dla społeczności międzynarodowej, rząd SRW nie zasługuje na to by pozostać członkiem ONZ oraz ASEAN.

Ludność Wietnamu Południowego żyła wcześniej pod rządami Republiki Wietnamu. Ta ostatnia skrupulatnie szanowała prawa człowieka, wolność i demokrację i zapewniła mieszkańcom południa szczęście i pomyślność przez 20 lat. Przypomnijmy, że Republika Wietnamu korzystała z pomocy ponad 200 krajów wolnego świata (Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Francja, Niemcy, Anglia...) Wojska sprzymierzone (Stany Zjednoczone, Kanada, Tailandia, Filipiny...) walczyły wówczas dzielnie wraz z armią Republiki Wietnamu przeciw międzynarodowej ekspansji komunizmu i ateizmu komunistycznego, wyjątkowo okrutnego i nieludzkiego.

Gdyby Stany Zjednoczone, Francja , Watykan i inne kraje nie pozostawiły Wietnamu i Republiki Wietnamu ich własnemu losowi, Międzynarodówka Komunistyczna i wietnamscy komuniści nie naruszyliby poważnie dwóch Umów dotyczących Wietnamu ( Genewskiej i Paryskiej). Tak więc, wietnamscy komuniści i ich towarzysze z Międzynarodówki Komunistycznej podbili bezprawnie Wietnam Południowy, siejąc rozpacz i bestialsko masakrując miliony osób na Północy i na Południu Wietnamu, bez żadnej reakcji ze strony Stanów Zjednoczonych i krajów wolnego świata, w szczególnosci tych , które podpisały ww. 2 umowy.

Dla Stanów Zjednoczonych, Francji, Watykanu, ONZ, Parlamentu Europejskiego, ASEAN i dla wszystkich sojuszników Republiki Wietnamu byłby to dobry moment na reakcję pomagając Republice Wietnamu i narodowi wietnamskiemu. Podjęcie odpowiednich kroków pozwoliłoby na podniesienie prestiżu Republiki Wietnamu, krajów wolnego świata i na stworzenie klimatu zaufania między wszystkim stronami.

Gdyby Stany Zjednoczone, Francja , Watykan, ONZ, Parlament Europejski, ASEAN i kraje wolnego świata nie podjęły szybkich działań i pozostały obojętne wobec tych odrażających zbrodni, cały naród wietnamski byłby głęboko zawiedziony i całkowicie przygnębiony. Byłoby to zrozumiane jako współuczestnictwo i milczące przyzwolenie ze strony społeczności międzynarodowej na kontynuowanie zbrodni popełnianych przez komunistyczne władze Wietnamu, nieludzką brutalność, arbitralne zwiększenie terroryzmu, represji, tortur, więzienie niewinnych cywili i prześladowania religijne. Oznaczałoby to, że Społeczność Międzynarodowa zezwala milcząco Chinom na opanowanie Wietnamu w zmowie z komunistycznymi władzami wietnamskimi. Przestrzegamy Społeczność Międzynarodową co do zagrożenia jakie mogłoby powstać w związku z ww. sytuacją: stała ekspansja komunistycznych Chin, które starałyby się opanować kraje południowo-wschodniej Azji, stwarzając zagrożenie w świecie.

Mamy nadzieję, że prezydent da nam jedną okazję spotkać się z prezydentem w 1 dzień wygody.

Bardzo doceniamy waszą pomoc. Mamy nadzieję, że któregoś dnia pozwoli ona narodowi wietnamskiemu na godne życie a Wietnamowi na stanie się narodem cywilizowanym, wolnym, demokratycznym i będącym częścią wolnego świata.

Licząc na wasze zrozumienie i na życzliwą uwagę prosimy o przyjęcie wyrazów naszego głębokiego szacunku i wdzięczności.

Premier Wietnamu krajowy tymczasowy

Đào Minh Quân

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page