Đơn YÊU CẦU CPQGVNLT GỈAI TH̉Ê CHẾ Đ̣Ô C̣ÔNG S̉AN ṬAI VỊÊT NAM

CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI

Lấy Lại Đất Tổ – Không Làm Khổ Dân

Muốn dẹp họa Cộng Sản, hãy mạnh dạn KÝ TÊN ỦNG HỘ CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM.

Tôi tên là: ___________________________________ Sinh Ngày ____/____/________

Địa Chỉ: ________________________________________________________________

Điện Thoại: (____)______________ Người giới thiệu: ___________________________

Thuộc Tổ Chức (Nếu có): __________________________________________________

ĐỒNG Ý KÝ TÊN TRÊN VĂN BẢN NÀY ĐỂ ỦNG HỘ VÀ YÊU CẦU CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI ĐỨNG RA GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM.

TÔI CHO PHÉP CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI và Tổ Chức Việt Nam Tân Dân Chủ XỬ DỤNG VĂN BẢN NÀY LÀM BẰNG CHỨNG NGƯỜI VIỆT KHÔNG CHẤP NHẬN CỘNG SẢN VÀ CŨNG KHÔNG NHÌN NHẬN CÁI GỌI LÀ “CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” LÀ ĐẠI DIỆN CHO TÔI và NƯỚC VIỆT NAM.  

 

____________________________________________ Ngày ký : ____/____/___________

(Chử ký)

Gửi về địa chỉ:      

Thủ Tướng Đào Minh Quân 

P.O.Box 2807

Anaheim, CA. 92814

Thư mời tham gia CHÍNH PH̉U QUỐC GIA VỊÊT NAM LÂM THỜI

Thư mời tham gia CHÍNH PH̉U QUỐC GIA VỊÊT NAM LÂM THỜI

Đơn tham gia cùng CPQGVNLT kịên ṭôi ác CSVN đ̉ê đòi bồi thường

THE PROVISIONAL NATIONAL GOVERNMENT OF VIETNAM

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814 (USA)

Phone: 760-523-3011

Email: Mr.daominhquan@yahoo.com

Victim of the Vietnamese Communist

Declaring Co-applicant with the Provisional National Government of Vietnam

in a Law Suit against Vietnamese Communist

Họ và tên: ______________________________    Ngày, Tháng, Năm sinh: ____/____/_______

(Co-applicant’s Full name)                                   (Day of Birth)

Căn cước/Chứng minh nhân dân/Bằng lái xe số:________________ Ngày cấp: ____/___/______

Identification / Identity Card / Drive License No:                             Date Issue:

Cơ quan cấp phát: _____________________________ Nơi cấp :__________________________

(Authority/Ageny)                                                     (Agency Location)

Điện thoại liên lạc: (_____) ____-_________   Điện thoại khẩn cấp: (_____) ____-__________

(Contact phone number)                                 (In case of emergency phone number) 

Địa chỉ Nguyên Đơn: _____________________________________________________________

(Address of the Co-applicant)

Những bằng chứng đính kèm: _____________________________________________________

(Evidence attached)

Tôi ký tên dưới đây là nạn nhân của cộng sản Việt Nam và muốn cùng CPQGVNLT và Thủ Tướng Đào Minh Quân tham gia nộp đơn trong vụ kiện chống lại Cộng sản Việt Nam và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các tài liệu, tin tức, hình ảnh và thông tin do tôi cung cấp cho CPQGVNLT là sự thật. Tôi cũng cho phép CPQGVNLT và Thủ Tướng Đào Minh Quân được sao chép, sử dụng tất cả các tài liệu, tin tức, hình ảnh và thông tin được cung cấp bởi tôi có liên quan đến vụ kiện tố giác chống lại các nhà lãnh đạo của Việt Cộng và Cộng Sản Việt Nam bên trong tòa án hình sự quốc tế, và bất kỳ tòa án nhận được đơn khiếu nại từ lâm Quốc gia Chính phủ Việt Nam.

(I, the undersigned, is the victim of the Vietnamese Communists in Vietnam, voluntarily provide documents for the Provisional National Government of Vietnam and Prime Minister Đào Minh Quân to file a lawsuit against the crimes of the Vietnamese Communists Party. The documentary provided by me, including news and pictures are true. I absolutely take responsibility and allow the Provisional National Government of Vietnam and Prime Minister Đào Minh Quân the right to copy and use all this material with the intent to claim against the crimes of the Communist Party of Vietnam, at the International Criminal Court or at any court that receives applications from the Provisional National Government of Vietnam.)  

 

Ngày: _____ tháng: ______ năm: ___________ Ký tên: ________________________________

(Date)         (Month)           (Year)                    (Signature of Co-applicant)

Người hay cơ quan nhận đơn khiếu nại: __________________________ Hồ sơ số: ___________

(The recipient of this complaint)                                                          (Case Number)          

Gửi về địa chỉ:

Thủ Tướng Đào Minh Quân

P.O.Box 2807, Anaheim, CA. 92814, USA.

TỔ QUỐC VIỆT NAM

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

Đơn xin tình nguyện tham gia Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời và Chiến Dịch “LẤY LẠI ĐẤT TỔ “

(APPLICATION TO JOIN THE PROVISONAL NATIONAL GOVERNMENT OF VIETNAM

and FOR THE RETAKE VIETNAM WITHOUT PUTTING THE PUBLIC IN HARM’S OPERATION)

Họ và tên: _________________________ Ngày, Tháng, Năm sinh: ____/____/__________

(Full name)                                               (Day of Birth)

Bằng lái xe số: _______________ Hiệu lực đến ngày: __/___/___  Học lưc: _____________

(Driver License No.)                      (Expires)                                (Education)         

Số An Sinh: ______-____-_________ Sinh quán ___________________________________

(Social Security No.)                         (Place of Birth)      

Khả năng hay kinh nghiệm: ____________________________________________________

(Abilities and/or Experiences)

Điện thoại liên lạc: (_____) ____-________   Điện thoại khẩn cấp: (_____) ____-________

(Contact phone number)                            (In case of emergency phone number) 

Địa chỉ: ___________________________________________________________________

(Address)

Được giới thiệu bởi: 1/__________________________ 2/___________________________

(Two (2) References)

Đã tham gia Tổ Chức hay Đoàn Thể nào chưa: ______  Câp bậc hay chức vụ: :___________

(Was the member of (if any)                                    (Rank and/or last Position)    

Danh xưng và điện thoại của Tổ Chức đó: ________________________________________

(Name and Phone of that Organization)

Nếu dưới 20 tuổi phải có chử ký của cha mẹ hay người giám hộ: ______________________

(If under 20 years old, Parents or Guardian must sign to agree here)

Tôi vinh dự tình nguyện tham gia Chiến Dịch và đồng ý cho phép Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời, Bộ Tư Lệnh Chiến Dịch và Tổ Chức Việt Nam Tân Dân Chủ xử dụng những tin tức này và tìm hiểu về tôi, cũng như tôi đã tìm hiểu và chấp nhận các Điều Lệ, Mục Đích, Cương Lĩnh, Đường Lối ôn hòa giải thể chế độ Cộng Sản tại Việt Nam để Lấy Lại Đất Tổ của Chiến Dịch vả Tổ Chức Việt Nam Tân Dân Chủ.  

(I’m proud and voluntary to adhere to the Provisional National Government of Vietnam, this Operation and the New Vietnamese Democracy organization and authorized them use and investigation of all statements contained in this application and further, I understand and agree the rules, the target, the terms and conditions of this Operation and the New Vietnamese Democracy Organization)

Ngày: _____ tháng: ______ năm: _________ Ký tên: ______________________________

(Date)                                                       (Signature)

Được phỏng vấn bởi: ____________________ Ký tên: _____________________________

(Interviewed by)                                          (Signature)

Đính kèm chử ký trên BÀN CHÂN ĐẠP VÀO MẶT HỒ CHÍ MINH và 2 tấm ảnh 2x3 gửi về địa chỉ:

P.O.Box 2807, Anaheim, CA. 92814, USA.

VIỆT NAM CỘNG HÒA

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

 Sơ Yếu Lý Lịch

Họ và Tên: _________________________ Ngày, Tháng, Năm sinh: ____/____/__________

Nơi sinh (Làng): __________________________ Tỉnh: _______________________           

Chánh Quán: ________________________ Thành phần: ___________________________

Họ và tên Phụ Thân:__________________ Họ và tên Mẩu Thân:______________________

Điện thoại trực tiếp: (____) ____-_________   Điện thoại nhắn tin: (_____) ____-________

Địa chỉ cư trú: ______________________________________________________________

Địa chỉ liên lạc: _____________________________________________________________

Khả năng đặc biệt: __________________________________________________________

Sở thích: __________________________________________________________________

Lý do tham gia CPQGVNLT và Phong Trào VNTDC: _________________________________

Nguyện vọng: ______________________________________________________________

Tự khai qúa trính hoạt động trước năm 1954: _____________________________________

 _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 Tự khai qúa trình hoạt động từ năm 1954 đến năm 1975: ___________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 Tự khai qúa trình hoạt động từ năm 1975 đến năm 1990: ___________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Tự khai qúa trình hoạt động từ năm 1990 đến nay: ________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Tôi vinh dự tình nguyện tham gia CPQGVNLT và đồng ý cho phép Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời, Bộ Tư Lệnh Chiến Dịch và Tổ Chức Việt Nam Tân Dân Chủ xử dụng những tin tức này để tìm hiểu về tôi, cũng như tôi đã tìm hiểu và chấp nhận các Điều Lệ, Mục Đích, Cương Lĩnh, Đường Lối dẹp bỏ Cộng Sản của Chiến Dịch vả Tổ Chức Việt Nam Tân Dân Chủ. 

Ngày: _____ tháng: ______ năm: ___________ Ký tên: ____________________________

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

(Ghi chú dưới đây dành riêng cho Ban An Ninh Nội Chính)

Được điều tra bởi: ____________________ Ký tên: ________________________________

Được phỏng vấn bởi: __________________ Ký tên: _______________________________

Ngày hoàn tt sưu tra: ___/__/______ Xác nhận của Đơn Vị Trưởng: __________________

Được cp Bí danh:____________________  Bí s: _________________________________

GHI CHÚ ĐẶC BIỆT: _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Mẫu tham gia CHÍ NGUỴÊN ĐOÀN

Mẫu tham gia CHÍ NGUỴÊN ĐOÀN

Comments

NGUYEN HUNG MINH

08.08.2018 07:15

XIN HUONG DAN CHO TOI LAM THU TUC DANG KY THAM GIA VAO CPQGVNLT .

đào mồ chôn

02.08.2017 03:40

Tham gia cai mã cha tui mày đồ mấy thằng chó chết đi theo ăn cức mấy thăng mỹ mà không biết nhục

Khoa Nguyen

11.08.2017 05:20

Nếu như công việc của ông Quân làm cho VN được quốc thái dân an, vậy tại sao chúng ta không tham gia?

thanh huynh

19.04.2017 12:20

văn phòng chánh phủ nên đơn giả dơn điện thư cho mọi người điền đơn hay nạp đơn nhất là sau khi điền đơn điện tử phải có send để mọi người biết đơn đã gởi rồ.

Võ Thành Nhơn

10.04.2017 07:29

ĐÃ đảo cộng sản .Tàn sát cộng sản không còn con đỏ.
Vinh danh mãi mãi Việt Nam Cộng Hòa.

Tran Thanh Hung

28.03.2017 09:37

Tôi yêu tự do, ghét cộng sản độc tài.

vo thi sau

28.03.2017 09:35

Hồ chí minh là tội đồ của dân tộc việt nam

Võ Thanh Bình

27.03.2017 13:42

Tôi bỏ phiếu ủng hộ Thủ tướng Đào Minh Quân giải phóng miền nam Việt Nam khỏi ách Cộng sản.

Dương Bửu Viện

27.03.2017 13:32

Tôi xin bỏ phiếu ủng hộ ông Đào Minh Quân xóa bỏ tà quyền cộng sản.

Ngo Huynh Hoa

27.03.2017 08:51

Tôi Ngô Huỳnh Hoa xét thấy qua 27 năm hoạt động , Thủ Tướng Đào Minh Quân không nhận tiền của bất cứ ai thì đã có chính nghĩa rồi .Tôi xin tham gia đấu tranh LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀ KHỔ DÂN .

Tina Kim

27.03.2017 06:27

Muốn tìm đơn trưng cầu dân ý, tìm ở wedside nào cho biết? Xin gởi về email và sẽ tìm người quen ủng hộ. Hy vọng CPVNLT sẽ thành công để người dân VN có được đời sống văn minh hơn.

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page